Povijest, vizija, misija i ciljevi

Povijest
Pravna klinika Sveučilišta u Zagrebu otvorila je svoja vrata u listopadu, 2010. godine nakon što je u srpnju, 2010. godine sklopljen Ugovor o financiranju projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2010. godinu između Pravnog fakulteta i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Vizija
Pravna klinika Sveučilišta u Zagrebu vjeruje da je za razvoj modernog društva nužno osigurati primjerenu zaštitu njegovih najosjetljivijih i životnim problemima najteže pogođenim članovima.

Pravna klinika smatra da je obrazovanje u području prava više od poznavanja i razumijevanja propisa i teoretskih postavki pravnog sustava. Pravno obrazovanje uključuje stjecanje znanja i praktičnih vještina, ali i osvješćivanje studenata o tome da je njihov aktivni angažman u rješavanju teških pravnih i socijalnih problema s kojima se nose građani ključan doprinos društvu i društvenom razvoju.

Misija
Pravna klinika sudjeluje u integralnom sustavu pružanja besplatne pravne pomoći osobama koje za pravnu pomoć imaju opravdani interes te je ne mogu ostvariti iz drugih izvora ili bi je ostvarivanje moguće samo uz trošenje sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.

Svrha i ciljevi
Pravna klinika ima dvojaku svrhu. S jedne strane, kroz sudjelovanje u radu pravne klinike studenti uključeni u njen rad stječu neposredno iskustvo o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljuju i problematiziraju znanja o primjeni pravnih propisa u pravnoj praksi te stječu i pojedine praktične vještine potrebne za prepoznavanje problema, izbor i obradu slučaja, primanje upute od stranaka i mentora te odabir najbolje strategije za zastupanje njenih interesa.

 
S druge strane, pravna klinika trebala bi sudjelovati u integralnom sustavu pružanja besplatne pravne pomoći osobama koje za pravnu pomoć imaju opravdani interes te ju, u pravilu, ne mogu ostvariti iz drugih izvora ili bi ju mogli ostvariti samo uz angažiranje sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati. U tom smislu, cilj je pravne klinike i da studenti, po svim standardima struke i profesionalne pravničke etike, u određenom broju slučajeva pruže pravnu pomoć i na taj način doprinesu sustavu pružanja pravne pomoći u javnom interesu namijenjenom ostvarenju ustavnih načela jednakosti sviju pred zakonom, prava na pristup sudovima i drugim tijelima koja odlučuju o pravima građana i pravnih osoba, te poštenog suđenja u razumnom roku. U sklopu ovog drugog cilja, klinika bi trebala senzibilizirati i podržati studente sklone pravnom zastupanju u javnom interesu, volonterskom radu i drugim oblicima pravnog djelovanja radi opće dobrobiti ili zaštite deprivilegiranih osoba i socijalnih skupina.
Obje svrhe pravne klinike su komplementarna te ih u jednakoj mjeri treba uzeti u obzir pri njenom radu i djelovanju.

Ciljevi klinike su

  • Pozitivno utjecati na daljnji razvoj pravne kulture u Republici Hrvatskoj kroz otvaranje dijaloga o pravnim i društvenim problemima, te potrebnim reformama javnog sektora.
  • Doprinijeti razvoju svijesti studenata o vrijednosti i važnosti rada u javnom interesu
  • Promovirati volonterstvo i pro bono rad zbog zaštite osobito ranjivih socijalnih skupina i osoba koje ne mogu ravnopravno ostvariti pravo na pravnu zaštitu kao neizostavan i nužan angažman u hrvatskom društvu
  • Unaprjeđenje pravnog obrazovanja kroz stjecanje praktičnih vještina poput rada u timu, poticanje osobne inicijative, zajedničkog donošenja odluka te rada sa strankama.
  • Na opipljiv način doprinijeti sustavu besplatne pravne zaštite kroz obradu slučajeva te javno- pravnopolitičku djelatnost usmjeriti na razvoj instrumenata zaštite ugroženih prava na općoj i sistemskoj razini.

Ključne vrijednosti i načela postupanja
Pravna klinika u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke i načela postupanja koja jamče uspješno pružanje besplatne pravne pomoći. Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti. Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, te kroz neposredan razgovor. U svim aspektima rada Pravne klinike, u najvećoj mogućoj mjeri se štiti privatnost stranke, te se osobni podaci o strankama neće iznositi bez izričite privole stranke.  

Odgovornost klinike za pruženu pravnu pomoć
Iako pravna klinika nastoji pravnu pomoć pružiti po najvišim profesionalnim standardima, korisnici moraju prihvatiti da je pravna pomoć koja im se nudi, iako sastavljena u dobroj vjeri, rezultat rada studenata, a ne rezultat rada institucije ili njenih nastavnika i suradnika. Za sve vrste i oblike pravne pomoći osim za opće pravne informacije tražit će se pisano očitovanje korisnika o tome da je s ovom okolnošću upoznat, kao i suglasnost o ograničavanju odgovornosti klinike samo za štetu koja je učinjena namjerno pogrešnim pravnim savjetovanjem.

Klinika je sklopila ugovor o osiguranju za štetu učinjenu nesavjesnim zastupanjem kod osiguravajućeg društva.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.