Portret rada studenta

Kao članu prve generacije studenata kliničara iznimna mi je čast što sam dobio priliku upoznazi kolegice i kolege sa dosadašnjim radom Pravne klinike. S obzirom da će Pravna klinika većini studenta predstavljati prvi susret s praktičnom primjenom do sada stečenog znanja, svrhu ove retrospektive vidim u iznošenju sažetog prikaza iskustava nataloženih tijekom rada u klinici, s ciljem otklanjanja eventualnih nedoumica glede funkcioniranja pojedinih grupa i klinike u cjelini.

Budući da se već u 'embrionalnom periodu' rada Pravne klinike pokazalo kako dinamika rada unutar pojedinih grupa varira, iznesena iskustva neće se nužno podudarati s iskustvima budućih generacija, no usprkos tome mogu se smatrati okvirnim prikazom studentskih aktivnosti tijekom mandata u klinici. Povećanje opsega posla klinike zasigurno će uvjetovati odeđeno modificiranje i prilagodbu radnih metoda konkretnim okolnostima.

Osnovne zadaće svakog studenta/kliničara definirane su curriculumom, te se svode na: 1) sudjelovanje na periodičnim plenarnim sastancima; 2) sudjelovanje na redovnim sastancima radne grupe; 3) sudjelovanje na studijskim posjetima pružatelja besplatne pravne pomoći; 4) sudjelovanje pri pružanju besplatne pravne pomoći u vanjskim klinikama; 5) dežurstvo u rezidentnoj klinici (telefonsko zaprimanje novih slučajeva i rad sa strankama koje su naručene u kliniku); 6) individualno istraživanje i preliminarna obrada predmeta za slučajeve koji su dodijeljeni u rad.

Kao prva generacija kliničara, tijekom rada u klinici, pored osnovnih obveza utveđenih curriculumom, angažirali smo se pri izvršavanju čitavog niza zadataka nužnih za početak rada Pravne klinike. Upravo iz tog razloga redovno su održavani plenarni sastanci, na kojima su donesene mnogobrojne krucijalne odluke (formiranje radnih grupa, odeđivanje termina dežurstava pojedine grupe, izbor loga, prijedlozi za izgled i sadržaj web stranice itd.). Važno je napomenuti kako su zajednički sastanci iskorišteni i za međusobno upoznavanje kliničara. Usprkos opredjeljenju za rad unutar određene grupe iznimno je važno izbjegavanje izolacije pojedinih grupa, te ostvarivanje kvalitetne intergrupne komunikacije.

Sastanci pojedinih radnih grupa u početku su bili neformalni i pokazali su se kao najprikladniji način za uspostavljanje odnosa suradnje i povjerenja među članovima grupe. Upravo upoznavanje suradnika i dobra interpersonalna komunikacija imali su za posljedicu stvaranje kohezije koja je zasigurno doprinijela kvaliteti rada Građanske grupe. U završnoj fazi rada na slučajevima, kada je grupa kao cjelina donosila odluku o konačnom sadržaju pravnog savjeta, sastanci su bili izrazito dinamični te su često prerasli u argumentiranu raspravu koja je omogućila sagledavanje situacije sa više strana i donošenje pravilne odluke. Tijekom rada Građanske grupe pokazalo se iznimno korisnim otvoriti dodatni komunikacijski kanal među članovima putem određene socijalne mreže (npr. Facebook), pomoću kojeg članovi grupe mogu komunicirati na dnevnoj bazi.

Puko proklamiranje timskog rada ne stvara od grupe ljudi produktivan tim, te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ostvarila efikasna suradnja među članovima kolektiva. Takva suradnja omogućava veću fleksibilnost u dogovorima o ispunjavanju obveza vezanih uz kliniku, što olakšava ne samo rad pojedine grupe, već i ispunjavanje ostalih studentskih obveza. Posebnu ulogu u tome trebao bi imati predstavnik grupe. Premda ravnopravan ostalim članovima, trebao bi intenzivno komunicirati s članovima svoje grupe (a po potrebi i članovima drugih grupa) s ciljem ostvarivanja sinergije među njima i rješavanja eventualnih nesuglasica. Taj zadatak tijekom mog rada u klinici iznimno uspješno je izvršavao Ivan Krešić, predstavnik Građanske grupe.

Pravna klinika je u dosadašnjem djelovanju sklopila čitav niz sporazuma s udrugama civilnog društva. Budući da se radi o etabliranim pružateljima besplatne pravne pomoći, jedno od najvrjednijih iskustava za svakog studenta zasigurno će biti stručna praksa u jednoj od spomenutih udruga. Tijekom prakse u Mobbingu i Projektu građanskih prava u Sisku imao sam priliku prisustvovati čitavom nizu sastanaka na kojima je građanima pružana pravna pomoć, te ujedno pod nadzorom stručnih osoba i sam raditi sa strankama i sastavljati određene podneske.

 

Najvažnije obveze kliničara svakako su vezane uz rezidentnu kliniku, a obuhvaćaju dežuranje i rad sa strankama. Raspolažući skromnim sredstvima rada i golemom voljom Građanska grupa je, prvenstveno zahvaljujući zalaganju kolegice Ines Utvić, radila na dva slučaja ustupljena od strane udruge B.a.B.e. Tijekom rada na slučajevima posebno su se intenzivirali kontakti unutar grupe s ciljem pružanja pomoći i podrške studentima koji su preuzeli slučajeve na odbradu. U tom periodu također smo se sastajali s našim akademskim mentorima kako bi im pružili uvid u naš rad te omogućili ukazivanje na eventualne pogreške i propuste.

Upravo rad na prvim slučajevima te uspostavljanje kontakata s tijelima državne uprave istaknuo bih kao drugo najznačajnije iskustvo tijekom rada u klinici. Usprkos određenim poteškoćama s kojima se grupa kao cjelina susrela pri nastojanjima da što uspješnije izvrši te zadatake, smatram da smo svojim odlučnim nastupom stekli povjerenje prve stranke, te dali do znanja Uredu državne uprave kako ubuduće može računati na Pravnu kliniku kao čvrstu kariku u sustavu pružanja besplatne pravne pomoći.

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci svi sudionici involvirani u rad klinike ulagali su kontinuirane napore kako bi postavili temelje za budući rad klinike. Kako bi se osigurao njen daljnji prosperitet nužan je doprinos nove generacije motiviranih studenata. Iskreno se nadam da će upravo ovaj kratki tekst biti poticaj pokojem neodlučnom studentu da se opredijeli za rad u klinici.

                                                               Rafael Jauk, student

Drupal theme by Kiwi Themes.