Obrada predmeta

  1. Predmet u prvom kontaktu preuzima dežurni student, koji uzima osnovne podatke o predmetu i korisniku (ime i prezime, kontaktni podaci, imovinski status i motivacija za obraćanje klinici, narav i osnovne činjenice predmeta, zahtjevi i interesi korisnika i sl.). Ove informacije su nužne da bi se predmet mogao kvalificirati za besplatnu pravnu pomoć.
  2. Dežurni student dodjeljuje predmet jednom od timova. U timu se određuje student koji je kao referent nadležan za slučaj. Dužnost referenta je da preliminarno obradi slučaj te iznese svoj prijedlog na sastanku cjelokupnog tima koji na temelju referentovog prijedloga kolektivno donosi odluku o svim bitnim pitanjima: primitku ili odbijanju predmeta, obliku i sadržaju pravne pomoći. Odluka radnih skupina je autonomna.
  3. Mentori u pravilu sudjeluju na sastancima radnih skupina, no njihova je uloga ograničena na praćenje i poticanje rasprave, skrb oko proceduralnih pitanja i evaluaciju individualnog doprinosa studenata. Mentori trebaju poticati aktivno i samostalno individualno istraživanje i odgovoran kolektivan rad radnih skupina, te se suzdržavati od toga da pravnu pomoć u konačnici daju oni, a ne sami studenti.
  4. Na temelju odluke radne skupine referent poduzima potrebne radnje (npr. dovršava tekst pravnog savjeta) te kontaktira korisnika. O pruženoj pravnoj pomoći referira se na narednom sastanku radne skupine, nakon čega se odlučuje o daljnjim radnjama u tom predmetu ili o zatvaranju spisa.
Drupal theme by Kiwi Themes.