Najčešća pitanja

1. Kome se student  može obratiti ako želi upisati u kolegij «Praktične vježbe – Pravna klinika»?
Student koji želi upisati kolegij «Praktične vježbe – Pravna klinika» svoju želju za sudjelovanjem u kolegiju može iskazati popunjavanjem prijemnog obrazca koji se nalazi na web stranici klinike ili putem mail-a klinika@pravo.hr.

2. Do kojeg datuma Pravna klinika zaprima prijave studenata za sudjelovanje u radu klinike?
Studenti mogu podnositi prijave za rad u Pravnoj klinici tijekom cijele akademske godine. No, upisi prijavljenih studenata obavljaju se dva puta u akademskoj godini i to: početkom zimskog i početkom ljetnog semestra.

3. Koji su kriteriji odabira studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike?
Glavni kriterij odabira studenata je motiviranost studenata za stjecanjem praktičnog znanja te sklonost pravnom zastupanju u javnom interesu, volonterskom radu i drugim oblicima pravnog djelovanja radi opće dobrobiti ili zaštite deprivilegiranih osoba i socijalnih skupina.

4. U kojim pravnim područjima student može stjecati praktična znanja u pružanju besplatne pravne pomoći?
Student može stjecati praktična znanja u različitim pravnim granama poput: građanskog, obiteljskog, radnog, ovršnog, upravnog i kaznenog prava.

5. Na koji način je organiziran rad studenata u Pravnoj klinici?
Studenti u radu pravne klinike sudjeluju raspoređenu u slijedeće radne grupe:

 • Grupa za pomoć azilantima (i strancima),
 • Grupa za zaštitu od diskriminacije i manijska prava
 • Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje,
 • Grupa za pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela,
 • Grupa za zaštitu prava radnika,
 • Grupa za pomoć građanima u ovršnom postupku
 • Grupa za zaštitu prava pacijenata.

Svaka grupa ima akademskog mentora (asistent ili znanstveni novak Fakulteta) koji stručnim znanjem pomaže u radu radne grupe. Pored akademskog mentora svaka od grupa također ima i svog predstavnika koji predstavlja interese grupe na sastancima Malog Vijeća Pravne klinike, na kojemu se donose odluke o važnim pitanjima ustrojstva te rada klinike.

6. Koji su kriteriji na osnovi kojih se obavlja raspored studenata po radnim grupama Pravne klinike?
Studenti mogu odabrati rad u onoj grupi za koju iskažu najveći interes. No, pri rasporedu studenata u grupa vodi se računa o jednakoj brojčanoj raspodjeli studenata po grupama. Stoga, ukoliko je grupa za koju je student iskazao interes popunjena, student može izabrati sudjelovanje u nekoj od drugih grupa u kojoj postoji potreba za studentima kliničarima.

7. Koliko puta tjedno studenti održavaju dežurstva u Pravnoj klinici?
Studenti kliničari raspoređeni u grupe održavaju dežurstva svakim radnim danom od 9 do 12 sati, te srijedom i četvrtkom od 17 do 19 sati. U navedene dane u tjednu primaju se i telefonski pozivi stranaka.

Stranke se utorkom od 9 do 12 sati te četvrtkom od 17 do 19 sati primaju bez prethodnog naručivanja (slobodan dolazak), te ih studenti kliničari primaju osobno u službenim prostorijama Pravne klinike u Ulici Jurja Žerjavića 6/II. kat.

8. Koje su obveze studenata koji sudjeluju u radu Pravne klinike?
U skladu s curriculum-om Pravne klinike student je obvezan:

 • Sudjelovati na periodičnim plenarnim sastancima,
 • Sudjelovati na redovnim sastancima grupe,
 • Sudjelovati na studijskim posjetima pružatelja besplatne pravne pomoći,
 • Sudjelovati pri pružanju besplatne pravne pomoći u vanjskim klinikama,
 • Dežurati u rezidentnoj klinici,
 • Individualno istraživati i preliminarno obrađivati predmete za slučajeve koji su dodijeljeni u rad
 • Izraditi pet pravnih mišljenja.

9. Koliko semestara je student obvezan sudjelovati u radu Pravne klinike?
Student u radu klinike radi ispunjavanja akademske obveze sudjeluje jedan semestar, no ostavljena je mogućnost daljnjeg rada u klinici u narednim semestrima. Tokom semetra student se obrazuje u pružanju besplatne pravne pomoći kroz studijske posjete UCD-a, zajedno sa svojom grupom, studentima mentorima i akademskim mentorima sudjeluje pri rješavanju pravnih predmeta, sudjeluje u dežurstvima te primanju stranaka. Student koji je prošao pravnu edukaciju glede pružanja besplatne pravne pomoći može zauzeti mjesto studenta mentora pojedine grupe te rješava pravne predmete i pomaže u upoznavanju novo pridošlih studenata kliničara s radom klinike te njihovom obrazovanju glede pružanja besplatne pravne pomoći.

10. Na koji način student evidentira svoj rad u Pravnoj klinici?
Student kliničar obvezan je o svome radu te svim aktivnostima vezanim za Pravnu kliniku i pružanje besplatne pravne pomoći voditi dnevnik rada, koji je dužan ispunjavati redovito, u natuknicama koje sadrže podatke u vrsti aktivnosti koju je određeni član obavio, datumu obavljanja aktivnosti, mjestu te njezinom vremenskom trajanju.

11. Što obuhvaća obveza sudjelovanja pri pružanju besplatne pravne pomoći u suradnji s vanjskim udrugama?
Obveza sudjelovanja pri pružanju besplatne pravne pomoći u suradnji s vanjskim udrugama obuhvaća studijske posjete studenata Udrugama civilnog društva, s kojima Pravna klinika ima sklopljen sporazum o suradnji, a koji svoje urede imaju u Zgrebu, ali i ostalim gradovima u Hrvatskoj.

12. Koje aktivnosti studenti obavljaju na studijskim posjetima u Udrugama civilnog društva?
Studenti kliničari odlaskom na studijske posjete u Udruge civilnog društva stječu iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći sudjelujući u radu Udruga te pomažući njezinim djelatnicima u pravnim poslovima pružanja besplatne pravne pomoći.

 

AttachmentSize
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v Bundesrepublik Deutschland 29.45 KB
Community-based Paralegals: A Practitioner’s Guide590.44 KB
Drupal theme by Kiwi Themes.