Upravni postupak u kratkim crtama

Objavljeno 3. October 2011 - 20:52

Odobrenje azila spada u domenu upravnog prava. Radi boljeg shvaćanja ovog instituta potrebno je objasniti opća načela upravnog postupka, no ovaj postupak je važan i u životu svakog pojedinca. Svatko od nas je sigurno barem jednom prošao kroz upravni postupak, primjerice, prilikom izdavanja osobne iskaznice, promjene prebivališta ili boravišta, upisa zemljišta u katastar i sličnih procesa, a zasigurno ćemo se svi još susretati s ovim postupkom. Stoga, upravni postupak mogli bismo svrstati među najučestalije pravne institute. Radi olakšanja shvaćanja postupka odobrenja azila, ali i radi približavanja samog upravnog postupka čitateljima, ukratko ćemo opisati tok upravnog postupka.

Upravni postupak se može pokrenuti:

- na zahtjev stranke,

- po službenoj dužnosti ili

- javnom objavom.

Na zahtjev stranke se uglavnom pokreću postupci kojima se stranci dodjeljuje neko pravo (poput postupka za odobrenje azila), dok se po službenoj dužnosti uglavnom pokreću postupci kojima se strankama nameće neka obveza. Javnom objavom se pokreće postupak kad su stranke nepoznate ili je takav način postupka propisan zakonom.

Tijela pred kojima se vodi upravni postupak su raznovrsna, od ministarstava kao središnjih tijela državne uprave do nadležnih tijela u gradovima ili općinama na lokalnoj razini. Pred kojim će se tijelom voditi postupak, ovisi o prirodi upravne stvari o kojoj se odlučuje i uglavnom je uređeno raznim zakonima. Kako biste znali koje je tijelo nadležno za rješavanje Vaše upravne stvari, savjetujemo Vam da prolistate zakon kojim je regulirano područje od Vašeg interesa u konkretnoj upravnoj stvari. Na primjer,  prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj pravnoj zaštiti,  tijelo koje vodi postupak za dobivanje azila je Ministarstvo unutarnjih poslova.

O upravnoj stvari se odlučuje rješenjem, međutim, akt o kojim se odlučuje o upravnoj stvari može imati i drugi naziv (npr. odluka), ali najčešće će to biti upravo rješenje. Npr. ako je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu, nakon provedenog postupka kojim se udovoljava zahtjevu stranke donijet će se odluka kojom se odobrava zahtjev te priznaje međunarodna zaštita ako tražitelj ispunjava određene pretpostavke. Ta je odluka upravni akt. Moguća je i negativna odluka Ministarstva unutarnjih poslova ako nisu ispunjene tražene pretpostavke.

Jedno od načela upravnog postupka je pravo stranke na pravni lijek. Tako je protiv prvostupanjske odluke ili kada tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom vremenu, dopuštena žalba. O žalbi odlučuje hijerarhijski više tijelo od onoga koje je donijelo rješenje o zahtjevu u prvom stupnju.  Protiv drugostupanjske odluke ili protiv prvostupanjske kad žalba nije dopuštena, može se pokrenuti upravni spor pred jednim od četiri upravna suda u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split). Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih usluga, stranka ima pravo na prigovor.

Dakle, ako niste zadovoljni rješenjem kojim je riješena Vaša upravna stvar, možete reagirati, ali pazite jer su rokovi jako kratki. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana od dana dostave rješenja, dok je rok za podnošenje tužbe u  upravnom sporu 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje.

Svako rješenje mora na kraju sadržavati uputu o pravnom lijeku u kojoj piše je li  žalba dopuštena, kojem se tijelu, u kojem roku i na koji način podnosi. Također, u uputi mora biti naznačeno je li moguće pokrenuti upravni spor, ako žalba nije dopuštena. Primjerice, kod postupka za odobrenje međunarodne zaštite nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ako Vaše rješenje sadrži pogrešnu uputu o pravnom lijeku, možete postupiti po važećim propisima ili po uputi te zbog toga ne možete imati štetnih posljedica. Ako pak u rješenju nije dana nikakva uputa o pravnom lijeku ili nepotpuna uputa, možete postupiti po važećim propisima ili od tijela koje je rješenje donijelo tražiti dopunu u tom dijelu. Rok za traženje dopune je 30 dana. U tom slučaju, rok za žalbu počinje teći od dana dostave dopunjenog rješenja.

Drupal theme by Kiwi Themes.