Računi KBC-a Zagreb i njihova naplata putem odvjetničkih opomena

Objavljeno 22. November 2015 - 16:01

Potaknuti nedavnim zbivanjima u zdravstvu – točnije naplatom zdravstvenih usluga te velikim brojem upita koje smo dobili, Pravna klinika i Grupa za zaštitu prava pacijenata želi građane informirati o nastaloj situaciji te njihovim pravima i obvezama.

Najveći bolnički centar u Hrvatskoj - Klinički bolnički centar Zagreb (u daljnjem tekstu: KBC Zagreb), povjerio je naplatu dospjelih nenaplaćenih potraživanja, točnije neplaćenih zdravstvenih usluga, odvjetničkom društvu Par i Gradac koje je dužnicima na kućne adrese slalo uplatnice na iznos dugovanja KBC Zagreb, uvećan za kamatu i trošak odvjetničke opomene koji je iznosio 250 kn.

Mnogi građani su se neugodno iznenadili primivši na kućnu adresu opomenu za neplaćene liječničke preglede za koje nisu dobili račun odmah po izvršenom pregledu niti su im oni naknadno poslani na kućnu adresu, neki građani su u vrijeme pružanja zdravstvenih usluga imali dopunsko zdravstveno osiguranje pa sukladno tome nisu bili dužni platiti usluge koje su dobili od KBC Zagreb, dok su ostalima poslane opomene za usluge koje, kako tvrde, nisu niti koristili.

Glavni razlog zbog kojeg su građani izrazili nezadovoljstvo navedenim načinom naplate svojih potraživanja je činjenica što je iznos dugovanja za zdravstvene usluge koje dužnici imaju prema KBC Zagreb narazmjeran u odnosu na iznos troška odvjetničke opomene koji također pada na leđa dužnika. Tako u priopćenju KBC Zagreb stoji da je odvjetničko društvo Par i Gradac angažirano na temelju bagatelnog postupka nabave koji, prema Zakonu o javnoj nabavi, nisu bili obvezni objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave niti na svojim web stranicama jer se radi o iznosu nabave bilo roba bilo usluga, između 200.000,00kn i 500.000,00kn, u slučaju kojeg se navedeni zakon ne primjenjuje.

U ovom ćemo članku pokušati odgovoriti na pitanja koja su Pravnoj klinici postavili građani kako je do ovakve situacije uopće došlo, te koje su opcije na raspolaganju građanima za rješavanje ovog problema.

KBC Zagreb je medicinska ustanova koja prolazi kroz proces sanacije, te se njezin sanacijski direktor, kako u intervjuu navodi zamjenik sanacijskog ravnatelja Zoran Bubaš, odlučio za potraživanje dugova pacijenata prema bolnici putem odvjetničkog ureda Par i Gradac s obzirom na to da financijska služba nije mogla iste naplatiti, te smatra da će odvjetničko društvo to efikasnije obaviti. Ta je odluka za posljedicu imala nastalu situaciju da je za mnoge građane iznos od nekoliko desetaka kuna sada uvećan za kamate, PDV i troškove odvjetničke opomene pa se dugovanje prema KBC popelo i do nekoliko stotina kuna. Također, račun i uplatnica koju je dotični odvjetnički ured slao popraćena je tekstom u kojem se upozorava na mogućnost ovrhe ako račun ne bude podmiren.

O nastaloj se situaciji izjasnio i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) priopćenjem u kojem obavještavaju građane koji su dobili sporne računu, da se obrate nadležnoj područnoj službi u kojoj će dobiti potvrdu o svom statusu osiguranika, a koju je potrebno dostaviti KBC Zagreb ukoliko se radi o slučaju u kojem su izdani računi pa time i opomene za pružene zdravstvene usluge osobama koje su u to vrijeme imali obvezno zdravstveno osiguranje. Hrvatska odvjetnička komora (u daljnjem tekstu: HOK) također je dala izjavu kojom potvrđuje da je sporan iznos odvjetničke opomene koji se naplaćuje, te da je protiv odvjetnika iz odvjetničkog društva Par i Gradac pokrenut disciplinski postupak.

Ovakav rasplet događaja potvrđuju i odredbe pravnih propisa pa ćemo se u nastavku osvrnuti na najbitnije.

Zakon o zaštiti prava potrošača (NN 41/14, 110/15; u nastavku ZZPP) u čl. 15 propisuje da izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati. Budući da je odvjetnički ured registriran u Sudskom registru kao trgovačko društvo, on je obavezan djelovati u skladu s važećom zakonskom regulativom, u ovom slučaju poštivati odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Slijedom navedenog, odvjetnički ured nije ovlašten naplaćivati trošak odvjetničke opomene građanima, već eventualno stranci koja je bila njihov klijent, a to je u konkretnom slučaju KBC Zagreb. Sukladno Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika (NN 107-2098/2015),u slučaju tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku obvezu ili činidbu, tarifa, odnosno nagrada odvjetniku iznosi 10 bodova što je iznos od 100kn (Tbr 33).

S obzirom na tvrdnje građana da nikada nisu dobili račun, odnosno specifikaciju odvjetničke opomene, ističemo čl. 38. st. 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 049/2014)  u kojem se navodi da je ugovorna bolnička ustanova obvezna izdati račun za pružene usluge. Shodno navedenome, ako stranka ne zna o kakvom se trošku radi i ako joj nije izdan račun za navedene usluge savjetujemo da se obrati KBC Rebro kako bi joj pružili potrebne informacije o navedenom dugu.

Kako bi stranka provjerila je li u vrijeme izdavanja računa imala obvezno i dopunsko osiguranje, može isto provjeriti na stranicama HZZO (www.hzzo.hr) upisivanjem vlastitog OIB, ili pozivom na broj 0800 7989, odnosno osobnim odlaskom na adresu Regionalnog ured Zagreb i to u pripadajuću ispostavu, odnosno neki drugi Regionalni ured ukoliko osoba nije iz Zagreba.

U vezi s pitanjima o zastari potraživanja bolnice za naplatu pruženih zdravstvenih usluga temeljem ugovora o zdravstvenim uslugama, navodimo čl. 225. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15; dalje: ZOO) da tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare. Dakle, čak i ako je nekome bila pružena zdravstvena usluga, on ju istekom 5 g. od pružene usluge nije dužan platiti, a bolnica više ne može zahtijevati isplatu. Međutim, potrebno je napomenuti kako se prema čl. 220. st. 1. ZOO pisano priznanje zastarjele obveze smatra odricanjem od zastare. Stoga je bitno, ako građani odgovaraju na opomene, u pisanom obliku (ali i usmenom) ne koriste riječi koje bi se mogle tumačiti kao priznanje duga jer se u tome slučaju neće moći pozivati na protek zastarnog roka.

Također navodimo da se sama opomena ne smatra pravnim aktom i stranka protiv nje ne može podnositi pravne lijekove. Ako ovrhovoditelj podnese prijedlog za ovrhu javnom bilježniku on će, nakon što ispita jesu li zadovoljene sve zakonske pretpostavke, donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv kojeg stranka može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od primitka rješenja. U prigovoru će stranka, sukladno čl. 50 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14), moći istaknuti, da je nastupila zastara tražbine iz računa. Ako smatra da dug nikad nije ni nastao, u prigovoru može istaknuti i da tražbina ne postoji.

Na kraju, savjetujemo da se svatko tko se našao u situaciji da dobije opomenu odvjetničkog društva zbog dospjelih, a neplaćenih zdravstvenih usluga od KBC Zagreb svakako javi navedenoj bolnici ili nazove Službu prodaje, ugovaranja i obračuna - Odjel obračuna KBC Zagreb na broj + 385(1)23 68 955 ili osobnim dolaskom na adresu Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb kako bi što prije riješili spornu situaciju. Također, sam KBC Zagreb, pozvao je da se građani koji su se našli u navedenoj situaciji obrate Odvjetničkom društvu Par i Gradac na adresi Kralja Držislava 2, 10000 Zagreb, odnosno na adresu e-pošte: info@par-gradac.hr ili broj telefona 385 1 777 2 608. 

Drupal theme by Kiwi Themes.