Provedba mjera otpisa duga i odgoda ovrhe

Objavljeno 8. Veljače 2015 - 19:35

Vlada Republike Hrvatske zajedno s vjerovnicima ovim mjerama želi pružiti novi početak financijski isključenim građanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti. Vlada Republike Hrvatske i vjerovnici koji Sporazumu pristupaju dobrovoljno uspostavljaju privremene jednokratne mjere koje će biti na snazi do 30. lipnja 2015. godine. Mjere obuhvaćaju dio prezaduženih građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Centri za socijalnu skrb će se baviti zaprimanjem i obradom pristiglih zahtjeva u 5 ovlaštenih centara (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin) uz administrativnu podršku peteročlanih timova (predstavnici Centra za socijalnu skrb, FINA-e, Porezne uprave) koji će se baviti isključivo rješavanjem pristiglih zahtjeva, čime će se spriječiti dodatno opterećenje sustava socijalne skrbi.

Vjerovnici koje je Vlada RH pozvala na potpisivanje sporazuma su: banke (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Privredna Banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d., Zagrebačka banka d.d.),teleoperateri (Hrvatski telekom d.d., Tele 2 d.o.o., VIP net d.o.o.), državna poduzeća (Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska poštanska banka d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatske šume d.o.o., HŽ infrastruktura d.o.o., Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Fond za naknadu oduzete imovine, Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP), gradovi (Zagreb, Rijeka, Osijek , Split).

Dužnici na koje se odnosi mjera otpisa duga i odgode ovrhe (prihvatljivi dužnici) su fizičke osobe, državljani RH, koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

1) Kriterij A čine korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamčene minimalne naknade (ZMN), pomoći za uzdržavanje (PZU), osobne invalidnine. U prva dva mjeseca primjene (od 02. veljače do 02. travnja 2015.) isključivo će dužnici prema Kriteriju A imati pravo pristupiti mjerama.

2)Kriterij B čine građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su bili raspoloživi na računima za navedene svrhe). Tijekom preostala 3 mjeseca (od 03. travnja do 30. lipnja 2015.) dužnici prema Kriteriju B imaju pravo pristupiti mjerama.

Mjera otpisa duga i odgode ovrhe se odnosi na dug građanina kojemu ukupan iznos duga iznosi do najviše 35.000 kuna kumulirano po svim vjerovnicima i evidentirano u FINA-i na dan 30. rujna2014. godine  i od toga se najviše 25.000 kn odnosi na dug prema vjerovnicima skupine A i istovremeno najviše 10.000 kn se odnosi na dug prema ostalim vjerovnicima (vjerovnicima skupine B). Još jedan uvjet jest da je to dug građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. račun blokiran dulje od 360 dana.

 Vjerovnici skupine Ajesu: trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, te trgovačka društva koja je osnovala Republika Hrvatska i javne ustanove koje je osnovala Republika Hrvatska.Vjerovnici skupine B su: sve pravne osobe osim onih koji pripadaju u skupinu A vjerovnika, slobodna zanimanja te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta.

Postupak podnošenja zahtjeva:

 – Kriterij A(korisnici novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi: zajamčene minimalne naknade (ZMN), pomoći za uzdržavanje (PZU), osobne invalidnine ):

1. Provjera duga: Dužnik provjerava na web stranici FINA-e ili u poslovnici FINA-e je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se dužnik nalazi na popisu dužnika može zatražiti ispis Pregleda duga u 5 ovlaštenih centara za socijalnu skrb ili na 175 lokacija FINA-e.

 2. Potrebna dokumentacija:

- Zahtjev za otpis dugakoji je raspoloživ na web stranici ministarstava i Vlade RH,  u poslovnicama FINA-e i centrima za socijalnu skrb,

- Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili ovlaštenih centara za socijalnu skrb,

- Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu koju dužnik pribavlja u centru za socijalnu skrb.

3. Dužnik dokumentaciju dostavlja vjerovnicima. Ukoliko se prihvatljivi dug odnosi na više vjerovnika, dužnik popunjava onoliki broj Zahtjeva koliko je vjerovnika.

4. Obrada zahtjeva: Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama u  svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku. Vjerovnik u roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu odlučuje o odobravanju ili odbijanju istog.

5. Otpis duga.

 

– Kriterij B(građani čija mjesečna primanja ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva i nemaju dodatnu imovinu):

1. Provjera duga.

2. Ovlaštenim centrima socijalne skrbi dostavlja se potrebna dokumentacija:Zahtjev za otpis duga, Ispis pregleda duga, Potvrda iz nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina.

 3. Dužnik dokumentaciju dostavlja vjerovnicima nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb u roku od 15 dana utvrdi da dužnik ispunjava kriterij B.

4. Obrada zahtjeva.

5. Otpis duga ili odgoda ovrhe.

Teleoperateri će otpisati dugove dužnicima koji ispunjavaju kriterij A, dok ćedužnicima koji ispunjavaju kriterij B odgoditi ovrhu na godinu dana. Ukoliko za vrijeme odgode ovrhe dužnik podmiri svoj dug otpisat će mu se zatezne kamate.

Temeljem ove Vladine odluke uspostavlja se Registar otpisa duga – jedinstvena elektronička baza podataka o podnositeljima Zahtjeva za otpis duga koju vodi FINA. Dužnik kojem je otpisan dug ostaje evidentiran u Registru otpisa duga 3 godine od dana otpisa duga odnosno 1 godinu u slučaju odgode ovrhe. Tijekom trajanja evidencije i nadzora podnositelj zahtjeva dužan je prijaviti FINA-i ako dođe u posjed imovine (igrama na sreću, nasljeđivanjem ili darovanjem) vrijednosti veće od 100.000 kuna. U istom razdoblju vjerovnici koji su otpisali dug imaju pravo uskratiti uslugu građaninu osim ukoliko se ne radi o usluzi čijim bi se uskraćivanjem dovelo u pitanje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Po isteku 3 godine ili 1 godine podaci o podnositelju zahtjeva se trajno brišu iz Registra otpisa dugova.

 

Ključne vremenske odrednice:

•         30. rujan 2014. dan na koji se računa prihvatljivi dug evidentiran u FINA-i blokiran dulje od 360 dana ,

•         02. veljače 2015. podnošenje prvog Zahtjeva za otpis duga osoba kriterija A (primatelji novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi) ,

•         03. travnja 2015. podnošenje prvog Zahtjeva za otpis duga kriterija B (građani čija mjesečna primanja ne prelaze 2.500,00 kn za samca tj. 1.250,00 kn po članu kućanstva) ,

•         31. svibnja 2015. zadnji dan kada prihvatljivi vjerovnici mogu pristupiti mjeri ,

•         30. lipnja 2015. zadnji dan podnošenja Zahtjeva za otpis dug.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.