Predlaganje novog sredstva i/ili predmeta ovrhe

Objavljeno 26. January 2014 - 19:03

                Ponekad se iz zakonom predviđenih razloga ovrha, koja je određena pravomoćnim rješenjem o ovrsi određenim sredstvom na određenom predmetu ovrhe, ne može provesti. U takvim slučajevima ovrhovoditelju je u istom postupku omogućeno predlaganje novog sredstva i/ili predmeta ovrhe. Prema Ovršnom zakonu (NN 112/12 25/13 93/14; u daljnjem tekstu OZ), sredstva ovrhe su ovršne radnje ili sustav takvih radnji kojima se po zakonu tražbina prisilno ostvaruje, kao npr. zapljena, procjena, prodaja pokretnina, zabilježba ovrhe na nekretnini u zemljišnim knjigama, prodaja nekretnine, namirenje iz vrijednosti dobivene prodajom nekretnine, pljenidba i prijenos novčane tražbine, itd. Pod predmet ovrhe spadaju stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine, a to su primjerice, nekretnine, pokretnine, novčana tražbina, patent, itd.

 

            Da bi ovrhovoditelj uopće mogao u istom postupku predložiti novi predmet/sredstvo ovrhe, bitno je da se ovrha ne može provesti sredstvom ili na predmetu ovrhe određenom pravomoćnim rješenjem o ovrsi (čl. 5. st. 3. OZ). Ta nemogućnost provedbe ovrhe može biti faktična (kao npr. u slučaju kada na računima ovršenika nema novčanih sredstava) i može biti pravna, primjerice, ako je ovrha određena na stvarima koje su izuzete od ovrhe. Nemogućnost provedbe ovrhe određenim sredstvom i/ili predmetom može biti apsolutna, a to je u slučaju kada se u ovršnom postupku tražbina ovrhovoditelja uopće ne može namiriti i može biti relativna. Relativna nemogućnost provedbe ovrhe postoji onda kada se tražbina ovrhovoditelja u ovršnom postupku ne može djelomično namiriti. Također, bitno je spomenuti, da ovrhovoditelj može predložiti novi predmet/sredstvo ovrhe samo radi namirenja iste tražbine koja je prvotnim predmetom/sredstvom ovrhe ostala nenamirena jer je postojala nemogućnost provedbe ovrhe tim predmetom/sredstvom.

 

            Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo i/ili predmet ovrhe, sud će donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju tog rješenja. Ovrha, koja je određena prijašnjim rješenjem o ovrsi, obustavit će se ako ovrhovoditelj povuče prijedlog za ovrhu na temelju kojeg je ovrha bila određena ili ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi (čl. 5. st. 3. OZ). Ovrha će se obustaviti i u slučaju ako ovrhovoditelj u roku od dva mjeseca od obavijesti suda o nemogućnosti provedbe ovrhe ne podnese prijedlog za određivanje novog sredstva i/ili predmeta ovrhe (čl. 5. st. 4. OZ).

 

POSTUPAK

            Postupak za određivanje novog sredstva i/ili predmeta ovrhe pokreće se na prijedlog ovrhovoditelja.

            Da bi sud prihvatio prijedlog kojim se ovrha predlaže novim sredstvom i/ili predmetom ovrhe, prvotno rješenje o ovrsi mora biti pravomoćno, mora postojati apsolutna nemogućnost provedbe ovrhe ili djelomična nemogućnost provedbe ovrhe, prijedlog mora i u formalnom i sadržajnom smislu imati sve što je potrebno da bi se na temelju njega moglo donijeti novo rješenje o ovrsi, on mora biti podnesen u propisanom roku i u istom postupku u kojem se ovrha nije mogla provesti te njime mora biti zatražena ovrha radi ostvarenja iste tražbine.

Ako sve pretpostavke budu ispunjene i ako sud utvrdi da je novi ovršni zahtjev osnovan, sud će donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju tog rješenja.

 

            Što se tiče podnošenja pravnih lijekova žalbe ili prigovora protiv rješenja o ovrsi, Ovršni zakon je propisao da se žalba protiv novog rješenja o ovrsi, koje je doneseno na temelju prijedloga za ovrhu na novom predmetu i/ili sredstvu ovrhe, ne može izjaviti iz razloga zbog kojih se mogla izjaviti protiv prijašnjeg rješenja o ovrsi (čl. 5. st. 6. OZ). Iz tog pravila proizlazi da se žalba može izjaviti samo ako su ti razlozi nastali nakon vremena do kojeg su mogli biti izneseni u žalbi protiv prvotnog rješenja o ovrsi, a to je vrijeme proteka žalbenog roka protiv prvotnog rješenja o ovrsi.

 

            Novi prijedlog i novo rješenje o ovrsi glede sudskih pristojbi ne smatraju se novim prijedlogom i rješenjem, a to znači da se na njih ne plaća nova pristojba (čl. 5. st. 8. OZ). Sudska pristojba je plaćena povodom prvotnog prijedloga za ovrhu, odnosno prvotnog rješenja o ovrsi.

 

Drupal theme by Kiwi Themes.