Pravo zatvorenika na zdravstvenu zaštitu

Objavljeno 30. Ožujak 2014 - 8:48

Osobe koje su lišene slobode i zatvorene u zatvorima i kaznionicama u Republici Hrvatskoj pod posebnim su režimom u svakom pogledu. Oduzimanje slobode, kao najtežu sankciju u civiliziranim društvima, pravni poredak nastoji, što je više moguće, olakšati. Isto vrijedi i za zdravstvenu skrb i zaštitu zatvorenika. Prava zatvorenika općenito, a tako i pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, uređuje Zakon o izvršavanju kazne zatvora  (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13; dalje u tekstu: Zakon). U pogledu zdravlja zatvorenika također je relevantan i Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika. U članku 14., stavku 1. Zakona nabrajaju se prava zatvorenika pa tako i među ostalim:

1.      Pod točkom 1. pravo na smještaj primjeren zdravstvenim standardima

2.      Pod točkom 3. pravo na redovite obroke hrane i vode u skladu sa zdravstvenim standardima

3.      Pod točkom 7. pravo na zdravstvenu zaštitu i zaštitu majčinstva

 

Također u stavku 3. istog članka Zakon navodi i obvezu zatvorske uprave da upozna zatvorenika s njegovim pravima, načinom njihove zaštite i njegovim obvezama.  Briga za zdravlje zatvorenika nije samo briga za zdravlje pojedinca već i cijelog kolektiva koji se nalazi u zatvoru, odnosno kaznionici.

 

Zdravstvena zaštita dolazi do izražaja već prilikom razvrstavanja zatvorenika. Članak 11. Zakona propisuje da se zatvorenike razvrstava, između ostaloga, i prema posebnim potrebama programa izvršavanja kazne zatvora među kojima je navedeno i opće zdravstveno stanje i liječenje. Također je Zakonom propisano da sam smještaj zatvorenika mora odgovarati zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima, te klimatskim prilikama.  Zatvorenik mora biti pregledan od strane liječnika u roku od dvadeset i četiri sata od upisa u maticu zatvorenika, a na zahtjev zatvorenika ili na temelju zdravstvenih smetnji uočenih prilikom prijama zatvorenik će biti pregledan bez odgode. Isti pregled obvezan je i prilikom otpusta iz ustanove. Zatvorenici sami moraju brinuti o održavanju osobne higijene i o održavanju čistoće svih prostorija u zatvoru odnosno kaznionici. Nadzor nad obavljanjem osobne higijene vrši liječnik ili druga osoba medicinske struke.

 

Prehrana, koja se sastoji od najmanje tri obroka dnevno i čiji sastav i hranidbenu vrijednost nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke, također mora zadovoljavati prehrambene i higijenske standarde i mora biti primjerena zdravlju zatvorenika. Zatvorenica trudnica, dojilja i bolestan zatvorenik dobivaju hranu po vrsti i količini koju odredi liječnik.Zatvorenik koji ustrajno odbija hranu je pod trajnim liječničkim nadzorom. Zatvorenika će se upozoriti da svojim postupkom ugrožava svoje zdravlje i život. Prisilno hranjenje nije dopušteno, a medicinska intervencija primijenit će se prema općim propisima medicine.

 

Glava XVI. Zakona (članci 103. -  116.) posvećena je liječenju i postupku s bolesnima. U njoj se propisuje kako se zatvoreniku osigurava liječenje te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a zatvoreniku koji nema zdravstveno osiguranje liječenje se osigurava na trošak kaznionice, odnosno zatvora.Zatvorenika koji je bolestan ili ozlijeđen, odnosno kod kojeg se na temelju njegova izgleda ili ponašanja može pretpostaviti da je tjelesno ili duševno bolestan, liječnik je obvezan pregledati i poduzeti sve potrebno da se bolest spriječi, liječi ili ne pogorša. Potreba nabave ortopedskog pomagala, naočala, slušnog aparata ili drugog pomagala na prijedlog liječnika kaznionice, odnosno zatvora, utvrđuje se u skladu s propisima iz područja zdravstva. Pri odlučivanju o troškovima uzet će se u obzir zatvorenikove imovne mogućnosti i duljina izrečene kazne. U slučaju težih ili dugotrajnih bolesti za čije uspješno liječenje ne postoje uvjeti u kaznionici, odnosno zatvoru, zatvorenika će se na prijedlog liječnika premjestiti u kaznionicu, odnosno zatvor u kojem postoje uvjeti za takvo liječenje ili u zatvorsku bolnicu. Zatvorenik, ako smatra da su mu potrebni specijalistički pregledi, ima ih pravo tražiti bez obzira na to što taj pregled nije odredio liječnik zatvora, odnosno kaznionice. No, ako se nalazom specijalista utvrdi da nema bolesti ili novih saznanja o bolesti, troškove pregleda snosi zatvorenik. Zatvorenik također ima i pravo na liječenje i popravljanje zubi. Stomatološka protetika omogućuje se, u pravilu, o trošku zatvorenika. Zatvorenika se ne smije podvrgnuti niti jednom medicinskom ili drugom pokusu pa ni onda kad je s tim suglasan. Liječenje se neće primjenjivati bez pristanka zatvorenika niti kad za to postoje medicinske indikacije, osim u slučajevima predviđenim propisima iz područja zdravstva.

 

Trudnici zatvorenici, kao i zatvorenici s djetetom koje je rodila za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita u svezi s trudnoćom, porođajem i majčinstvom. Trudnica će šest tjedana prije poroda biti premještena u odjel za rodilje, a ako takvoga nema, uputit će se u kaznionicu, odnosno zatvor u kojem takav odjel postoji ili na prijedlog liječnika u najbližu specijaliziranu zdravstvenu ustanovu. Porod se obavlja u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi.

 

O svakoj težoj bolesti zatvorenika, ako zatvorenik sam nije u mogućnosti, kaznionica, odnosno zatvor obavijestit će osobu koju on odredi ili članove obitelji. Za vrijeme boravka izvan kaznionice, odnosno zatvora, koje se uračunava u kaznu, zatvorenik koji nije zdravstveno osiguran ima pravo na zdravstvenu zaštitu na teret kaznionice, odnosno zatvora.  Tijekom izdržavanja kazne i nakon otpusta zatvorenik ima pravo dobiti zdravstvenu dokumentaciju o njegovom zdravstvenom stanju i tijeku liječenja na uvid, a presliku na vlastiti trošak.

 

 

 

 

 

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.