Prava žrtava u kaznenom postupku

Objavljeno 19. Travanj 2011 - 6:28

Tko je žrtva kaznenog djela?

Žrtva kaznenog djela je osoba koja zbog počinjenja kaznenog djela trpi fizičke i duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda.

Koja su prava žrtava u kaznenom postupku?

Prava žrtava u kaznenom postupku možemo podijeliti na osnovna prava koja imaju sve žrtve svih kaznenih djela i ona koja imaju određene kategorije žrtava ili žrtve određenih kaznenih djela.

Prava koja imaju sve žrtve bez obzira na težinu kaznenog djela i osobna svojstva žrtve su pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela, pravo sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik te druga prava određena zakonom.

Posebna prava žrtava kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od 5 ili više godina su, uz gore navedena prava, pravo na savjetnika na teret proračunskih sredstava prije davanja iskaza u kaznenom postupku kao i pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva ako trpi teža psihofizička oštećenja ili teže posljedice kaznenog djela, te pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete iz državnog fonda pod uvjetima i na način uređen posebnim zakonom.

Prava djeteta ili maloljetnika žrtve kaznenog djela su, uz sva već navedena prava, pravo na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava, pravo na tajnost osobnih podataka i pravo na isključenje javnosti.

Žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa ima dodatna prava da prije ispitivanja razgovara sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava, da je u policiji i državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola, pravo uskratiti odgovor na pitanja koja se odnose na strogo osobni život te pravo zahtijevati da bude ispitana putem audio-video uređaja.

Jedno od temeljnih prava žrtve je pravo da bude obaviještena da u postupku sudjeluje kao oštećenik, a ukoliko joj to bude uskraćeno ima pravo sama se prijaviti kao oštećenik policiji ili državnom odvjetništvu do podizanja optužnice ili pak sudu do završetka rasprave.

U skladu s tim postavlja se pitanje koja su prava žrtve kao oštećenika u kaznenom postupku?

Oštećenik ima pravo biti informiran o svojim pravima, o pomoći, o napretku slučaja. Ima pravosudjelovati u kaznenom postupku na način da upozorava na činjenice koje su važne za utvrđivanje kaznenog djela, počinitelja i imovinskopravnog odnosno odštetnog zahtjeva. U kaznenom postupku oštećenik se ima pravo služiti vlastitim jezikom. Ima pravo predlagati dokaze na glavnoj raspravi, postavljati pitanja svjedocima i vještacima te iznositiprimjedbe i objašnjenja na njihove iskaze. Ima pravo davati izjave te pregledavati spise i predmetekoji služe kao dokaz. Oštećenik također ima pravo na fizičku zaštitu u određenim slučajevima uređenim Zakonom o zaštiti svjedoka, kao i pravo na privatnost i zaštitu od sekundarne viktimizacije. Pri ispitivanju, oštećenik ima pravo uskratiti odgovor na pitanja ako je vjerojatno da bi odgovorom izložio sebe ili svog bliskog rođaka teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili kaznenom progonu.

Veoma je važno napomenuti da oštećenik ima pravo na poduzimanje i nastavak kaznenog progona, ukoliko državni odvjetnik od toga odustane.

Oštećenik ima pravo tražiti naknadu štete od počinitelja i/ili države tj. pravo postaviti imovinskopravni zahtjev, te pravo na naknadu troškova postupka. Imovinskopravni zahtjev može se podnijeti tijekom kaznenog postupka do završetka glavne rasprave ili, odvojeno od kaznenog postupka, u građanskoj parnici.

Pravo na pravni savjet i besplatnu pravnu pomoć su također prava oštećenika, ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela koja djeluje u okviru Pravne klinike, ciljano se bavi skupinom koja je najviše povrijeđena kaznenim djelom. Studenti navedene Grupe ukazuju žrtvama kaznenih djela na prava koja imaju u kaznenom postupku te im pomažu u ostvarivanju istih, a ujedno ih vode kroz postupak dobivanja uputnice od Ureda državne uprave ako ispunjavaju uvjete za besplatnu pravnu pomoć.

 

 

Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela

Drupal theme by Kiwi Themes.