Podnošenje zahtjeva za suđenje u razumnom roku

Objavljeno 24. November 2013 - 17:45

 

 

Kada predmet na sudu nije riješen u razumnom roku, stranke u postupku mogu prema Zakonu o sudovima (NN 28/13) tražiti primjerenu novčanu naknadu. U tom slučaju, stranka ima mogućnost podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnosi sudu pred kojim se postupak vodi.

 

O zaprimljenom zahtjevu odlučuje predsjednik suda, a ako u tom predmetu postupa predsjednik suda o zahtjevu odlučuje zamjenik predsjednika suda. O podnesenom zahtjevu predsjednik suda dužan je odlučiti u roku 60 dana od dana zaprimanja istog. Predsjednik suda, ukoliko utvrdi da je takav zahtjev neosnovan, rješenjem će odbiti zahtjev u kojem slučaju stranka ima mogućnost podnijeti žalbu u roku 8 dana od dana kada je takvo rješenje primila. U slučaju osnovanosti zahtjeva, predsjednik nadležnog suda odrediti će rok za rješavanje predmeta, koji u pravilu nije duži od 6 mjeseci, osim ako iznimno prema okolnostima slučaja ne proizlazi određivanje duljeg roka.

 

 Ako predmet nije riješen niti u tom roku (koji je odredio predsjednik suda) stranka ima mogućnost neposredno podnijeti višem sudu zahtjev za isplatu primjerene naknade uz koji se mora priložiti rješenje koje se dobiva nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Rok za podnošenje tog zahtjeva je 6 mjeseci, a sama se naknada može tražiti samo dok traje sudski postupak. Neposredno viši sud ili vijeće Vrhovnog suda RH nakon toga odredit će novi rok za rješavanje predmeta, ali i visinu naknade koja je zakonom ograničena, ovisno o tome koliko je dugo predmet na sudu. Primjerena naknada podnositelju čije je pravo u tom slučaju povrijeđeno, ne može iznositi više od 35 000 kuna.

 

Razuman rok u samom Zakonu nije definiran vremenskim periodom, međutim prema ustaljenoj praksi hrvatskih sudova, smatra se da predmet nije riješen u razumnom roku ako se vodi pred prvostupanjskim sudom dulje od 3 godine. Ako se predmet povodom žalbe nastavi voditi na drugostupanjskom sudu, smatra se da postupak nije riješen u razumnom roku nakon još 3 godine.

 

 

U nastavku Vam donosimo primjer kako bi trebao izgledati Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku:

 

 

OPĆINSKOM SUDU U (navesti nadležan sud)

URED PREDSJEDNIKA SUDA

(adresa suda)

 

   HITNO!!!              

n/r predsjedniku suda

 

Pravna stvar:

 

Predlagatelj:   (ime, prezime predlagatelja)

                               OIB (predlagatelja)

Protustranka:REPUBLIKA HRVATSKA

 

Radi:                zaštite prava na suđenje u razumnom roku

 

 

ZAHTJEV

ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

3x______________________________________________________________________

 

I  Predlagatelj je još dana (navesti činjenično stanje pravne stvari).

Indikativna je činjenica da se navedeni predmet nalazi na rješavanju pred naslovljenim sudom već skoro (navesti broj godina i sve činjenice koje idu u korist predlagatelju na osnovi kojih se traži zaštita prava).

Nadalje, predlagatelj je mišljenja da je ovaj postupak morao već biti okončan i smatra da sasvim sigurno ne postoje razlozi koji bi opravdali ovakvu duljinu trajanja postupka.

U navedenem predmetu predlagatelj je naslovljenom sudu slao mnogobrojne požurnice i molbe za žurnim zakazivanjem ročišta, što je primjerice vidljivo u činjenici (navesti iste)

 

Dokaz:- neposredan uvid u spis predmeta posl. broj (navesti broj predmeta naznačen na spisu)

 

II Slijedom navedenog, više je nego očito da se u ovome slučaju radi o krajnje ekstremnoj povredi prava podnositelja zahtjeva na donošenje sudske odluke u razumnom roku, a što je i ustavno pravo od 09. studenog 2000. godine, čime je povrijeđeno njegovo pravo iz (navedeni članci na koje se poziva predlagatelj) Ustava, kao i iz čl. 6. st. 1. (pravo na pravično, javno i suđenje u razumnom roku), čl. 13. (pravo na djelotvorna pravna sredstva), čl. 13. (pravo na pristup sudu), a sve predviđeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kojih je potpisnica i Republika Hrvatska.

 

III Stoga predlagatelj osnovano podnosi ovaj zahtjev temeljem članka (navesti članke Zakona koji se primijenjuju) u svezi s člancima (navesti članke) Zakona o sudovima i

 

p r e d l a ž e

 

da predsjednik Općinskog suda (navesti u naslovu naznačen nadležni sud) utvrdi da je zahtjev osnovan i odredi najkraći mogući rok u kojem se mora riješiti predmet pod poslovnim brojem (navesti broj).

 

U Zagrebu, dana, godine

 

                                                                                             Podnositelj zahtjeva

                                                                                                (ime i prezime podnositelja)

 

 

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.