Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

Objavljeno 4. July 2015 - 8:51

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka jedan je od oblika sekundarne pravne pomoći koju predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, 143/13). Takvo oslobođenje obuhvaća oslobođenje od polaganja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Postupak za odobravanje oslobođenja od sudskih troškova pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu u Gradu Zagrebu. Nadležni ured je ured na čijem području teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište. Ukoliko je podnositelj zahtjeva hrvatski državljanin koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ili stranac, zahtjev se podnosi uredu na području čije je teritorijalne nadležnosti sjedište suda pred kojim podnositelj pokreće postupak.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može pribaviti pri nadležnim uredima te na internetskim stranicama ureda i Ministarstva pravosuđa. Sastavni dio obrasca je suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, te u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. O zahtjevu ured odlučuje rješenjem. Na ovaj zahtjev i rješenje ne plaćaju se upravne pristojbe.

Ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova parnice moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, odobriti će se oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka.

Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, podnositelj zahtjeva biti će oslobođen troškova sudskog postupka:

§  ako ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (proračunska osnovica za 2015. godinu iznosi 3.326,00 kuna, isto kao i za 2014.), i

§  ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.

Pri odobravanju oslobođenja, imovno stanje podnositelja zahtjeva utvrđuje se za dvanaest mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi, te će se ukupni prihodi iz tog razdoblja obračunali u razmjernim dijelovima, dakle, 1/12.

Kod utvrđivanja imovnog stanja ne uzimaju se u obzir:

§  ukupni prihodi i imovina počinitelja nasilja u obitelji ako je podnositelj zahtjeva žrtva toga nasilja

§  ukupni prihodi i imovina članova kućanstva koji sudjeluju u postupku kao protivnici podnositelja zahtjeva ili je njihov interes u suprotnosti s interesom podnositelja zahtjeva

§  dio nekretnine u kojoj živi podnositelj zahtjeva nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, ako je u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu članova kućanstva

§  vrijednost dijela nekretnine koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti nužnog za osiguranje minimalnih uvjeta za uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

§  predmeti izuzeti od ovrhe na temelju općeg propisa kojim se uređuje ovršni postupak

§  potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata

§  doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta

§  potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogode

§  potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja

§  potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana kućanstva radnika i potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, na koje se ne plaća porez na dohodak do iznosa propisanih poreznim propisom.

 

Bez utvrđivanja imovnog stanja, odobriti će se oslobođenje od troškova sudskog postupka ako je podnositelj zahtjeva:

§  dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje

§  žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je prouzročena počinjenjem kaznenog djela

§  osoba koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi ili

§  osoba kojoj je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Nisu li ispunjene navedene pretpostavke, oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka odobrit će se ako podnositelj zahtjeva iz objektivnih razloga ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom. Zakon navodi da će se kao objektivni razlozi osobito smatrati postojanje izvanrednih troškova liječenja podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva koji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, troškovi ortopedskih pomagala, rehabilitacije i drugih usluga koje osobama s invaliditetom nisu osigurani zdravstvenim osiguranjem, troškovi obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, ostali troškovi nastali kao posljedica više sile (požar, potres, poplava i slično) i vlasništvo imovine koja se ne može unovčiti ili je njezino unovčenje teško provedivo.

Oslobođenje će se odobrit i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim podnositelj zahtjeva može raspolagati ne prelaze mjesečno po članu kućanstva iznos proračunske osnovice, odnosno ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelaze iznos od 60 proračunskih osnovica.

            Odobrenje oslobođenja plaćanja troškova sudskog postupka može se odnositi na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova. Pravna pomoć odobrava se u punom opsegu ako je podnositelj zahtjeva korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, odnosno prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te ako ukupni prihodi podnositelja zahtjeva i članova kućanstva iznose 50% ili manje po članu kućanstva mjesečnog iznosa proračunske osnovice. Svako povećanje iznosa ukupnih prihoda podnositelja zahtjeva za svakih sljedećih 10% ima za posljedicu smanjenje opsega pravne pomoći za 10%, ali ne ispod 50% utvrđenog iznosa troškova.

            Ako je oslobođenje odobreno u smanjenom opsegu, razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova vještaka i tumača nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje.

Drupal theme by Kiwi Themes.