Odluka Vlade o financiranju najamnina za stambeno zbrinjavanje

Objavljeno 28. May 2020 - 9:05

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 14. svibnja 2020. godine donesena je Odluka o financiranju najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu koji je zahvatio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. Odluka se odnosi samo za one vlasnike obiteljskih kuća, stanova i zaštićene najmoprimce, čije su nekretnine u pregledu zgrada označene neuporabljivo, a koji stanuju na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.
Temeljem Odluke raspisan je Javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan – područja pogođena potresom grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija.
Tekst Javnog poziva, upute o načinu provedbe Odluke, kao i sve potrebne obrasce propisane Javnim pozivom objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva državne imovine. Također, Ministarstvo pruža detaljnije informacija svakim radnim danom od 8:00 do 16:30 sati telefonom na broj 01 6448 900 ili e-mailom financiranje.najamnine@midim.hr.

UVJETI ZA FINANCIRANJE NAJAMNINA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uvjeti za ostvarivanje prava na najamninu su:
- da se radi o vlasnicima ili o zaštićenim najmoprimcima stradalih nekretnina,
- da se radi o nekretnini koja je neuporabljiva, odnosno dobila oznaku crvene naljepnice nakon pregleda statičara te
- da vlasnici stradale nekretnine nemaju drugu useljivu nekretninu na području 20 km od nekretnine koja je stradala u potresu.

Osobe čija je nekretnina nakon potresa dobila oznaku žute naljepnice, a koje smatraju da je njihova nekretnina neuporabljiva, imaju pravo podnijeti zahtjev te će se nakon naknadne provjere statičara utvrditi zadovoljavaju li uvjete potrebne u Odluci, odnosno radi li se o nekretnini koja je neuporabljiva te koja zahtjeva oznaku crvene naljepnice.
Radi utvrđenja činjenica za ispunjavanje uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo u Javnom pozivu od podnositelja zahtjeva traži, prije svega, dostavu izvatka iz zemljišne knjige ili drugu ispravu kojom se dokazuje da je podnositelj obrasca vlasnik oštećene kuće ili stana. Zemljišnoknjižni izvadak može se dostaviti u originalu ili se dostavlja ispis iz Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (dalje u tekstu: ZIS), odnosno e-izvadak. Pod drugom ispravom podrazumijeva se ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj stjecanja prava vlasništva oštećene kuće ili stana koji još nije proveden u zemljišnoj knjizi.

Nadalje, zaštićeni najmoprimac u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili treće osobe, dužan je dostaviti ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom. Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom dostavlja se u originalu ili neovjerenoj preslici uz predočenje izvornika na uvid.

U ostalu potrebnu dokumentaciju ubraja se:

a) izjava vlasnika obiteljske kuće ili stana, odnosno zaštićenog najmoprimca ovjerena kod javnog bilježnika, da vlasnik odnosno zaštićeni najmoprimac, i njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan,

b) izjava vlasnika obiteljske kuće ili stana, odnosno zaštićenog najmoprimca ovjerena kod javnog bilježnika da su vlasnik odnosno zaštićeni najmoprimac, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem na dan 22. ožujka 2020. godine stanovali u oštećenoj obiteljskoj kući ili stanu,

c) uvjerenje policijske uprave o prebivalištu/boravištu za podnositelja zahtjeva i za sve članove kućanstva iz kojega je vidljivo da su prethodno navedene osobe imale prebivalište/boravište u oštećenoj kući ili stanu na dan 22. ožujka 2020. godine te

d) izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da je suglasan da Ministarstvo javno na mrežnoj stranici Ministarstva objavi informacije o iznosu sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i druge bitne podatke za provedbu Odluke Vlade.

SKLAPANJE UGOVORA O NAJMU

Najmoprimci su odgovorni sami pronaći stan te sami podmiruju troškove režija, dok će ministarstvo uplaćivati najamninu izravno najmodavcu. U slučaju da je iznos najamnine veći od onoga koje pokriva Ministarstvo, najmoprimci sami nadoplaćuju ostatak.
Bitno je napomenuti da su najmodavac i najmoprimac dužni sklopiti ugovor o najmu koji mora sadržavati sljedeće bitne sastojke:
- odredbe o najmodavcu i najmoprimcu,
- opis stana koji je predmet najma sukladno podacima iz zemljišnih knjiga,
- iznos ukupne visine najamnine s iskazanom jediničnom cijenom najamnine po metru kvadratnom,
- odredbu da režije za stan u najmu plaća najmoprimac i da iznos režija nije uračunat u iznos najamnine te
- odredbu da komunalna naknada i sredstva za pričuvu terete vlasnika stana.
Ostale sastojke ugovora stranke su slobodne ugovoriti prema vlastitom dogovoru.
U slučaju da su osobe koje zadovoljavaju sve potrebne uvjete nakon potresa, a prije stupanja na snagu navedene Odluke, iznajmile drugi stan, ova odluka ima retroaktivno djelovanje te će Ministarstvo podmiriti troškove najamnine, u iznosu koji je propisan odlukom, od dana useljenja.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan sa svim ispravama navedenim u Javnom pozivu, a spomenutim poviše u tekstu ovog članka, te sklopljeni ugovor o najmu i prateće isprave dostavljaju se neposredno u Ministarstvo državne imovine ili putem pošte na adresu: Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica.gradjani@midim.hr
Ovaj postupak sastoji se od dva stupnja i uključuje podnošenje dva različita zahtjeva.

1. Kao prvi zahtjev podnosi se zahtjev za utvrđivanje statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan. Navedeni zahtjev potrebno je podnijeti Ministarstvu državne imovine najkasnije u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva. Valja imati na umu odredbu Zakona o obveznim odnosima koja govori da rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojega se rok računa, a završava istekom posljednjeg dana roka. Slijedom navedenog, rok za podnošenje zahtjeva počinje teći 20. svibnja 2020. godine te završava istekom 18. srpnja 2020. godine. Dakle, zahtjevi koji su predani nakon 23:59 sati 18. srpnja 2020. godine bit će predani izvan roka.

2. Nakon što je pravomoćno odlučeno o prethodno navedenom zahtjevu, kao drugi zahtjev podnosi se zahtjev za donošenje rješenja o financiranju najamnine za zamjenski stan. Ovaj zahtjev je potrebno podnijeti Ministarstvu državne imovine najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan. Važno je napomenuti da prema Zakonu o upravnom postupku pravomoćno rješenje je ono protiv kojeg se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor.

UVJETI ZA IZNAJMLJIVANJE STANOVA OSOBAMA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU

Ministarstvo u Javnom pozivu poziva i vlasnike stanova na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji žele stanove u njihovom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđeno ispunjavanje uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, da se obrate Ministarstvu državne imovine te time iskažu interes za davanje svojih stanova u najam. Pritom su dužni ispuniti obrazac Ministarstva za iskazivanje interesa koji sadrži:
- ime, prezime,
- OIB vlasnika stana,
- adresu i površinu stana,
- iznos najamnine za koju bi podnositelj obrasca dao stan u najam te
- kontakt podatke vlasnika stana podnositelja obrasca.

Uz ispunjeni obrazac za iskazivanje interesa za davanje u najam stana u svom vlasništvu, vlasnici stanova koji iskazuju interes za davanje u najam dostavljaju sljedeće isprave:

1. izvadak iz zemljišne knjige u originalu ili kao ispis iz sustava ZIS (e-izvadak) ili drugu ispravu, primjerice ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj stjecanja prava vlasništva stana koji još nije proveden u zemljišnoj knjizi, a kojom se dokazuje da je da je podnositelj obrasca vlasnik stana,

2. potvrdu nadležne porezne uprave da podnositelj obrasca nema dospjelog poreznog duga, s naglaskom da potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja obrasca te

3. izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu kod javnog bilježnika da je suglasan da Ministarstvo može javno objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva informacije o iznosu sredstava isplaćenih za financiranje najamnine za zamjenski stan, kao i druge bitne podatke za provedbu Odluke Vlade.
Obrazac iskaza interesa za davanje stana u najam sa svim ispravama navedenim u Javnom pozivu, a spomenutim poviše u tekstu ovog članka, dostavlja se neposredno u Ministarstvo državne imovine ili putem pošte na adresu: Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica.gradjani@midim.hr.

Drupal theme by Kiwi Themes.