Odgoda, obustava i dovršetak ovrhe

Objavljeno 11. May 2013 - 16:14

ODGODA OVRHE

- Što je odgoda ovrhe i na čiji se prijedlog određuje?

Odgoda ovrhe je privremena obustava svih ili nekih radnji u provedbi ovrhe koja se može odrediti na temelju prijedloga ovršenika, ovrhovoditelja, treće osobe ili na temelju suglasnosti stranaka.

A) Na prijedlog ovršenikasud može u potpunosti ili djelomice odgoditi ovrhu ako ovršenik učini vjerojatnim da bi provedbom ovrhe trpio nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu ili ako učini vjerojatnim da je to potrebno da bi se spriječilo nasilje te ukoliko se ispuni barem jedan od sljedećih uvjeta:

 

1.      ako je protiv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek,

2.      ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojemu je donesena odluka na temelju koje je određena ovrha ili prijedlog za ponavljanje postupka,

3.      ako je podnesena tužba za poništaj presude izbranoga suda na temelju koje je određena ovrha,

4.      ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti,

5.      ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi izjavio žalbu sukladno člancima 52. ili 53. Ovršnog zakona ili podnio tužbu iz članaka 52. ili 55. Ovršnog zakona,

6.      ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja kojim je potvrđena ovršnost ovršne isprave, odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je to rješenje doneseno,

7.      ako ovršenik ili sudionik u postupku zahtijeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe,

8.      ako ovrha, prema sadržaju ovršne isprave, ovisi o istodobnom ispunjenju neke obveze ovrhovoditelja, a ovršenik je uskratio ispunjenje svoje obveze zato što ovrhovoditelj nije ispunio svoju obvezu niti je pokazao spremnost da je istodobno ispuni,

9.      ako je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu sukladno propisu kojim se uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i velikim nesrećama, a ovršenik je na dan donošenja odluke o proglašenju katastrofe imao prebivalište ili sjedište i obavljao djelatnost na području za koje je proglašena katastrofa,

10.  ako se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti u vezi s tražbinom zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi ovršni postupak.

Odluku o prijedlogu za odgodu sud će donijeti nakon što ovrhovoditelju omogući da se o njemu očituje, osim ako okolnosti slučaja ne zahtijevaju da se postupi drugačije.

Sud može na zahtjev ovrhovoditelja odgodu ovrhe uvjetovati davanjem primjerene jamčevine, a takav prijedlog ovrhovoditelj može podnijeti i nakon što rješenje o odgodi ovrhe bude doneseno. Rok za davanje jamčevine određuje sud, a isti ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko ovršenik u određenom roku ne da jamčevinu smatrat će se da je odustao od prijedloga za odgodu te će sud donijeti rješenje o nastavku ovrhe.

Iako se za vrijeme odgode ovrhe ne poduzimaju radnje kojima se ona provodi, iznimno će se u ovrsi radi naplate novčane tražbine i nakon donošenja rješenja o odgodi ovrhe provesti radnje na temelju kojih ovrhovoditelj stječe založno pravo ili pravo namirenja na predmetu ovrhe, a na prijedlog ovrhovoditelja će se provesti i procjena predmeta ovrhe.

Ukoliko sud odbije prijedlog za odgodu ovrhe nastaviti će s ovrhom i prije pravomoćnosti rješenja kojim je prijedlog odbijen.

 

B) Na prijedlog ovrhovoditelja sud može odgoditi ovrhu samo jednom, u potpunosti ili djelomice, ako provedba ovrhe nije započela, i to za vrijeme koje odredi sud.

 

C) Na prijedlog treće osobe koja je tražila da se ovrha na određenom predmetu proglasi nedopuštenom sud će odgoditi ovrhu u pogledu toga predmeta ako ta osoba učini vjerojatnim postojanje svoga prava te da bi provedbom ovrhe pretrpjela nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, uz uvjet da ta osoba pokrene parnicu na koju je upućena. Sud može u tom slučaju, na prijedlog ovrhovoditelja, odgodu ovrhe uvjetovati davanjem jamčevine

 

D)Sud će odrediti odgodu na temelju suglasnosti stranaka ne ispitujući postoje li za to propisane pretpostavke. U ovom slučaju vrijeme za koje je ovrha odgođena ne računa se kao vrijeme duljine trajanja postupka u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

 

- Na koje se vrijeme ovrha odgađa?

 

Ako je ovrha odgođena zato što su ovršenik ili treća osoba izjavili pravni lijek ili izvanredno pravno sredstvo, odgoda traje do završetka postupka po tom lijeku, odnosno sredstvu.

U drugim slučajevima kada ovršenik predlaže odgodu, sud određuje vrijeme odgode prema okolnostima slučaja, a ukoliko se ovrha odgađa na prijedlog ovrhovoditelja sud je može odgoditi najviše za šest mjeseci. Ovrhovoditelj, u tom slučaju, mora predložiti nastavak ovrhe prije isteka roka jer će sud u suprotnom obustaviti ovrhu.

Nadalje, ako je ovrha odgođena iz razloga što je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu (vidi iznad točku 9.), odgoda traje do donošenje odluke tijela, koje je ovlastila Vlada Republike Hrvatske, o okončanju provedbe mjera radi saniranja posljedica katastrofe te u tom slučaju ne teku kamate.

Odgoda će trajati do pravomoćnog dovršetka kaznenog postupka ukoliko je ovrha odgođena iz razloga što se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti u vezi s tražbinom zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi ovršni postupak (vidi iznad točka 10).

Odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Sud može nastaviti ovrhu i prije proteka roka za koji je odgođena na prijedlog ovrhovoditelja koji mora učiniti vjerojatnim da su prestali razlozi za odgodu ili ako da jamčevinu. Osim toga, ovrha će se na prijedlog ovrhovoditelja nastaviti i prije pravomoćnosti odnosno konačnosti odluke nadležnog prvostupanjskog tijela o odbacivanju ili odbijanju pravnog lijeka ili sredstva povodom kojeg je odgođena ovrha.

 

- Prijedlog za odgodu prijenosa zaplijenjenih sredstava kao pravno sredstvo ovršenika u slučaju izravne naplate.

 

Ovrhovoditelj može izravno zatražiti od Financijske Agencije da provede naplatu njegove tražbine prijenosom novčanih sredstava s računa koje ovršenik ima kod banaka na ovrhovoditeljev račun kojeg je on odredio. Takvu izravnu naplatu ovrhovoditelj može zatražiti na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, zatim na temelju obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Nakon što ovršenik primi obavijest ili na drugi način sazna da je protiv njega zatražena izravna naplata tražbine, ovršenik ima dvije opcije na raspolaganju. Ovršenik može predložiti sudu da donese rješenje kojim će naložiti Financijskoj Agenciji da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava ili rješenje kojim će se plijenidba i prijenos proglasiti nedopuštenim.

Na prijedlog za odgodu prijenosa zaplijenjenih sredstava primjenjuju se sve odredbe koje se tiču odgode ovrhe.

 

OBUSTAVA OVRHE

 

Sud će obustaviti ovrhu ukoliko ovrhovoditelj tijekom postupka, bez pristanka ovršenika, povuče prijedlog za ovrhu u cijelosti ili djelomice.

Nadalje, ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako je ovršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena izvan snage ili je na drugi način određeno da je bez učinka, odnosno ako potvrda o ovršnosti bude ukinuta. Zatim, ovrha će se obustaviti ukoliko je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti.

Ovrha će se obustaviti i na prijedlog ovršenika ako sud utvrdi da su nakon isteka roka za žalbu provedbom ovrhe zahvaćeni predmeti koji nisu određeni u rješenju o ovrsi, a izuzeti su od ovrhe ili je na njima mogućnost ovrhe ograničena. U ovom konkretnom slučaju rok za prigovor na odluku o obustavi ovrhe iznosi osam dana i počinje teći od dana kojeg je ovršenik saznao da je ovrhom zahvaćen predmet koji je izuzet od ovrhe, odnosno na kojemu je mogućnost ovrhe ograničena. Prijedlog za obustavu iz te odredbe više se neće moći podnijeti nakon što je prošao rok od trideset dana od poduzimanja radnje kojom su ti predmeti zahvaćeni.

U slučaju pljenidbe pokretnina, sud će obustaviti ovrhu ako uredno pozvani ovrhovoditelj ne dođe na ni na novu pljenidbu koja je zakazana nakon što je prethodna odgođena u roku ne dužem od 60 dana.

 Ovrhovoditelj može radi namirenja svoje tražbine, u roku koji ne može biti duži od trideset dana od dana kad mu je nekretnina predana, predložiti sudu prodaju te nekretnine. Ako ne predloži pravodobno prodaju, sud će obustaviti ovrhu.

Ovrha će se obustaviti i u nekoliko slučajeva bezuspješnog pokušaja pljenidbe, primjerice ako ovrhovoditelj ne predloži ponovnu pljenidbu, ako ovrhovoditelj predloži ponovnu pljenidbu, a ne osigura sve potrebno za provedbu ovrhe, zatim ako se pri pljenidbi ne nađu pokretnine koje mogu biti predmet ovrhe te ako se pokretnine ne uspiju prodati na dražbi, odnosno neposrednom pogodbom.

Rješenjem o obustavi ovrhe ukinut će se sve provedene ovršne radnje ako se time ne dira u stečena prava trećih osoba.

Potrebno je naglasiti kako obustava ovrhe ne znači oprost duga. Dug i dalje postoji. Razlika u odnosu na odgodu ovrhe je u tome što odgoda znači da se ovrha ne izvršava neko vrijeme, nakon čijeg isteka se nastavlja, dok obustava znači da se ovrha nije mogla izvršiti zbog nemogućnosti naplate, a o ovrhovoditelju ovisi hoće li ponovno pokrenuti ovršni postupak, s time da može promijeniti sredstvo izvršenja ovrhe (pokretnine, nekretnine, plaća, itd.). Ovrhovoditelj neće moći naplatiti svoje potraživanje jedino ako je nastupila zastara, a ne obustava.

 

DOVRŠETAK OVRHE

 

Postupak ovrhe se dovršava pravomoćnošću odluke o odbacivanju ili odbijanju ovršnog prijedloga, provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava ili obustavom ovrhe.

Dovršenje ovrhe provedbom posljednje ovršne radnje sud utvrđuju rješenjem.

Drupal theme by Kiwi Themes.