Novine u sankcioniranju prometnih prekršaja prema novom Prekršajnom zakonu

Objavljeno 17. December 2013 - 22:04

 

Novim Prekršajnim zakonom (NN 107/07, 39/13) uvedeno je nekoliko značajnih promjena u provedbi sankcija izrečenih za prometne prekršaje. Cilj takvih promjena je smanjenje broja prekršaja, povećanje učinkovitosti naplate izrečenih novčanih kazni te pojednostavljenje i ubrzavanje prekršajnog postupka.

Donosimo Vam sve mogućnosti izvršavanja izrečene novčane kazne:

 

 

1. Novčana kazna za počinjeni prometni prekršaj može se naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma ili polovice točno određenog iznosa novčane kazne propisane propisom o prekršaju ako je kao kazna za taj prekršaj propisana samo novčana kazna do 2000 kuna za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5000 kuna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene osobe. Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te trošak utvrđenja prekršaja, protiv njega se neće voditi prekršajni postupak, izrečena novčana kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom na prekršaj.

Za počinjen prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna do 1000 kuna, a policija je utvrdila da je prekršaj osobito lake naravi te da počinitelj prije nije činio slične prekršaje, može izdati pisano ili izreći usmeno samo upozorenje.

 

2. Kada je prekršaj pravomoćno utvrđen, osuđena osoba ima mogućnost platiti dvije trećine odnosno 66% izrečene novčane kazne u roku određenom odlukom kojom je kazna izrečena. Ako počinitelj prekršaja plati 2/3 novčane kazne u predviđenom roku, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.

 

3. Ako osuđena osoba ne plati izrečenu novčanu kaznu u određenom roku, doći će do prisilne naplate u punom iznosu kazne. Sud koji je u prvome stupnju donio pravomoćnu odluku podnijet će tijelu nadležnom za ovrhu nalog za naplatu na novčanim sredstvima sukladno posebnom zakonu.

 

4. Ako novčana kazna izrečena punoljetnoj fizičkoj osobi u iznosu većem od 2000 kuna nije naplaćena u roku od 2 godine od primitika naloga, sud će rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro. Ukoliko osuđenik ne prihvati rad za opće dobro, sud će rješenjem odrediti zamjenu neplaćene novčane kazne kaznom zatvora.

 

 

            Od 1. siječnja 2014. godine stupaju na snagu i dvije odredbe Prekršajnoga zakona koje do sada nisu bile na snazi. Radi se o člancima 152j i 152k kojima se propisuje da će Ministarstvo pravosuđa ustrojiti tzv. Registar izrečenih, a u ostavljenom roku neuplaćenih novčanih kazni. Osuđeniku koji u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu uskratit će se: izdavanje vozačke dozvole ili produljenje njezine valjanosti, registracija motornog vozila ili produljenje registracije motornog vozila, sudjelovanje na javnom natječaju u postupcima provođenja javne nabave, osnivanje pravnog subjekta i svaka njegova statusna promjena, osnivanje i registriranje obrta i druge samostalne djelatnosti te dodjeljivanje koncesija i dobivanje subvencija. Posebnim se zakonom može propisati uskrata i drugih dokumenata i dozvola, pri čemu se ne smiju uskratiti potvrde iz evidencija koje se tiču osobnih (statusnih) prava ili onih koje služe slobodi kretanja, ostvarivanju prava iz rada, mirovinskog i socijalnog osiguranja ili čijim bi se neizdavanjem ugrozilo zdravlje ili sigurnost osoba. Uskrata može trajati do plaćanja novčane kazne, njezine prisilne naplate, a najdulje do nastupanja zastare izvršenja.

Osim načina plaćanja kazni, najčešće pitanje vezano uz prometne prekršaje je kako sastaviti prigovor na izdani prekršajni nalog. Radi se o podnesku koji nije kompliciran, ali ujedno ima i svoja pravila koja nisu uvijek i svima poznata. Bitno je pratiti uputu o pravnome lijeku navedenu u  prekršajnome nalogu s obzirom da se prigovor može podnijeti samo u zakonom propisanom roku od 8 dana (rok se računa od dana dostave naloga počinitelju prekršaja). Prigovor se može podnijeti zbog poricanja prekršaja te izbog izrečene odnosno primijenjene prekršajnopravne sankcije, oduzete imovinske koristi, oduzimanja predmeta prekršaja ili određenih troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga. Podnositelj treba obrazložiti prigovor i podnijeti dokaz o činjenicama na kojima temelji prigovor. Prigovor mora sadržavati naznaku prekršajnog naloga protiv kojeg se podnosi i naznaku tijela kojem se podnosi, ime i prezime podnositelja i njegov potpis, osnovu zbog koje se prigovor podnosi te obrazloženje, ako se prigovor podnosi samo zbog izrečenih odnosno primjenjenih prekršajnopravnih sankcija. Radi bolje preglednosti ovog podneska donosimo Vam primjer prigovora protiv prekršajnog naloga zbog počinjenog prometnog prekršaja:
 

 

 

Ime i prezime

OIB:

Adresa stanovanja

Mjesto stanovanja i poštanski broj

PREKRŠAJNI SUD

putem:

Naziv tijela koje je izdalo prekršajni nalog

 

 

 

U zakonskom roku na prekršajni nalog (navesti tijelo koje je izdalo nalog), serijski broj  (navesti serijski broj koji piše na nalogu) od (navesti datum izdavanja naloga) ulažem

 

 

P R I G O V O R

 

            Protiv mene je izdan prekršajni nalog te sam proglašen/na krivim/om zbog prekršaja iz članka (navesti članak koji se navodi u prekršajnom nalogu) Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mi je izrečena novčana kazna od (napisati iznos novčane kazne). (U nastavku je potrebno navesti obrazloženje te navesti dokaze ako se radi o podnošenju prigovora zbog izrečene  prekršajnopravne sankcije, oduzete imovinske koristi, oduzimanja predmeta prekršaja ili određenih troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga.)

 

 

 

U (mjesto), (datum pisanja prigovora)

 

                                                                                                                               Potpis:

________________________

 

 

Ako postoje dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz obrazloženja navedenog u prigovoru, oni se mogu staviti u prilog prigovora (npr. dokaz o statusu redovitog studenta ili dokaz o nezaposlenosti radi smanjenja iznosa novčane kazne).

Prigovor je potrebno poslati u dva primjerka (oba primjerka moraju biti potpisana) tijelu koje je izdalo nalog, unutar roka od 8 dana. Dan kada je dostava obavljena ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi sljedeći dan. Ako posljednji dan roka pada na državni praznik ili blagdan ili u subotu ili u nedjelju, ili u koji drugi dan kad državno tijelo nije radilo, rok istječe protekom prvoga sljedećeg radnog dana.

 

 

 

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.