Novi zakon o upravnim pristojbama

Objavljeno 31. December 2016 - 11:42

Upravne pristojbe su naknada koja se plaća za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema Tarifi koju propisuje Vlada RH. Od plaćanja upravnih pristojbi postoje dvije vrste oslobođenja: opća, koja odgovaraju na pitanje tko ne mora plaćati upravne pristojbe, i predmetna, koja odgovaraju na pitanje za koje radnje i pismena se ne moraju plaćati upravne pristojbe.

Od 1.1. 2017. na snazi je novi Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) koji proširuje popis općih oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. Radi bolje preglednosti, zakonski popis općih oslobođenja (čl. 8.) smo grupirali po bliskosti pa su tako od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni:

1)    središnja i lokalna država:

·      Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela

2)    ustanove:

·      iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

3)    organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

4)    branitelji, stradalnici i žrtve Domovinskog rata:

·      braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

·      civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

·      supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

·      supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

·      žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

5)    stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

6)    supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

7)    građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz

8)    prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

9)    stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom

10)strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja

11)volonteri:

·      koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera

·      stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama

·      stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku

Od predmetnih oslobođenja valja istaknuti da se pristojbe ne plaćaju: za predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnopravnim tijelima, zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći, pismena i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe, sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica, sva pismena i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, ostvarivanja prava na doplatak za djecu, prijave i odjave prebivališta i boravišta osoba (čl. 9.).

Ako je osoba platila pristojbu, a nije ju bila obvezna platiti odnosno platila je u većem iznosu no što je bila obvezna, ima pravo na povrat pristojbe u roku od 90 dana. Pravo na povrat pristojbe postoji i u situaciji u kojoj je pristojba plaćena za radnju koju tijelo nije obavilo. Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, a o njemu rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba (čl. 11.).

Drupal theme by Kiwi Themes.