Novčana naknada žrtvama kaznenih djela

Objavljeno 22. Travanj 2014 - 8:52

Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08 i 27/11) propisana su prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu.  Naknadu se isplaćuje iz državnog proračuna. Pravo na ostvarivanje naknade ima neposredna žrtva i posredna žrtva. Neposredna žrtva je osoba koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja. Ako takvo kazneno djelo prouzroči smrt neposredne žrtve, pravo na naknadu ima posredna žrtva. Posredna žrtva je bračni drug, izvanbračni drug, roditelj, posvojenik, posvojitelj, maćeha, očuh, pastorak neposredne žrtve i osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici.

Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2013., ima pravo ostvariti novčanu naknadu:

·         ako je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište,

·         ako je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela,

·         ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno je li počinitelj poznat ili nije,

·         ako je podnijela pisani zahtjev na službenom obrascu i priložila potrebnu dokumentaciju.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:

·         troškova liječenja,

·         izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,

·         bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kn.

Postupak se pokreće ispunjavanjem službenog obrasca uz koji moraju biti priložene sve potrebne isprave čiji popis je naveden u obrascu. Obrazac zahtjeva je dostupan u svakoj postaji policije, uredima državnog odvjetnika, općinskim i županijskim sudovima te u elektronskom obliku na službenim internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te općinskih i županijskih sudova. Obrazac zahtjeva dostupan je i na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Zahtjev se podnosi Ministarstvu pravosuđa u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, a može se podnijeti i kasnije ako žrtva zbog opravdanih razloga nije bila u mogućnosti zahtjev podnijeti u ranije navedenom roku, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada su prestali opravdani razlozi. Protekom roka od tri godine nakon počinjenja kaznenog djela zahtjev se ne može podnijeti.

Za pomoć pri ispunjavanju zahtjeva žrtva se može obratiti službenoj osobi u policijskoj postaji, uredu državnog odvjetnika, na općinskim i županijskim sudovima ili na besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Broj telefona je: 116-006.

Žrtva ima pravo na informaciju o ostvarivanju svog prava. Informacije daju policija, državno odvjetništvo i sudovi usmenim putem, kad god je to moguće na jeziku koji žrtva razumije, a u pisanom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku. Policija, državno odvjetništvo i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa su dužni osobama koje imaju pravo na naknadu prema ovom Zakonu dati potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva i, na njihovo traženje, dati opće upute i informacije o tome kako ispuniti zahtjev i koja je popratna dokumentacija potrebna.

Na zahtjev osoba koje imaju pravo na naknadu, policija će izdati potvrdu da je djelo prijavljeno ili evidentirano kao kazneno djelo.

O pravu na naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstvo pravosuđa koja:

-       zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela,

-       daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva,

-       izrađuje nacrte odluka i

-       obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora.

Pri odlučivanju o pravu na naknadu uzima se u obzir postupanje neposredne žrtve prije, tijekom i nakon počinjenja kaznenog djela, doprinos žrtve nastanku i obujmu nastale štete, je li neposredna žrtva i u kojem roku prijavila kazneno djelo nadležnim tijelima, suradnja žrtve s policijom i nadležnim tijelima. Primanja na temelju zdravstvenog, mirovinskog ili drugog osiguranja i drugih osnova uračunavaju se tako da se naknada koja se daje žrtvi sastoji od razlike između  ukupne naknade na koju žrtva ima pravo i onoga što prima na temelju navedenih osnova. Dobrovoljna osiguranja koja plaća neposredna ili posredna žrtva ne uračunavaju se u iznos naknade. U postupku za ostvarivanje naknade se ne plaćaju upravne pristojbe. Troškovi prevođenja i vještačenja terete državni proračun.

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela predviđa pravo neposrednih žrtava na naknadu troškova zdravstvene zaštite te na naknadu za izgubljenu zaradu. Posredna žrtva koju je neposredna žrtva uzdržavala ima pravo na naknadu za izgubljeno uzdržavanje. Osoba koja je platila troškove pogreba neposredne žrtve ima pravo na naknadu troškova pogreba.

Na temelju rješenja odbora Ministarstvo pravosuđa isplatit će naknadu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja kojim je određeno plaćanje naknade.

Drupal theme by Kiwi Themes.