Naknada troškova prijevoza u obveznom zdravstvenom osiguranju

Objavljeno 28. September 2013 - 18:13

 

Osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a) koje su od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite upućene radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta svog prebivališta, odnosno boravka, ako udovoljavaju uvjetima koje propisuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja pripada pravo naknade troškova prijevoza.

Isto tako osiguraniku se odobravaju  troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvima gradskog, međugradskog, odnosno međunarodnog prometa po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.

Za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza istovremeno moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

-  udaljenostod mjesta polaska do mjesta ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse, ili do mjesta u kojem se nalazi ugovorni isporučitelj pomagala u koju je osigurana osoba upućena od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, mora biti veća od 50 kilometara,

 

-  da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse nema ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite, odnosno da bliži ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala nema ugovorenu isporuku tražene vrste pomagala

 

-  da je doktor medicine, odnosno stomatologije potvrdio na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, dijagnostičku pretragu ili postupak, odnosno da je ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala na tiskanici putnog naloga potvrdio da je izvršio uslugu uzimanja mjere za pomagalo ili isporuku, odnosno popravak pomagala.

IZUZETAK:

Pravona naknadu troškova prijevoza, neovisno o udaljenosti, ima:

osigurana osoba do 18. godine života,

osigurana osoba upućena na liječenje u inozemstvosukladno općem aktu HZZO-a, samo kada su troškovi prijevoza nastali radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,

 

-  osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica, samo kada su troškovi prijevoza nastali radi korištenja zdravstvene zaštite u svezi s darivanjem organa,

-  osigurana osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik, samo kada su troškovi prijevoza nastali radi provođenja hemodijalize

-  osigurane osobe koje zdravstvenu zaštitu koriste zbog liječenja priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

 

Osigurana osoba ima pravo na naknadu troškova prijevoza do najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a koji sa HZZO-om ima ugovorenu i može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a ostvaruje ih na osnovi putnog naloga izdanog od izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno ovlaštenog radnika Zavoda za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala u skladu s općim aktom Zavoda.

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite, odnosno ovlašteni radnik HZZO-a obvezan je na putnom nalogu naznačiti naziv mjesta sjedišta ugovornog subjekta HZZO-a, te njegov naziv.

Osigurana osoba koja koristi zdravstvenu zaštitu kod drugog ugovornog subjekta Zavoda, a ne naznačenog na putnom nalogu nema pravo na naknadu troškova prijevoza osim ako je  osigurana osoba, uz ispunjenje ostalih propisanih uvjeta, koja je radi smanjenja Nacionalne liste čekanja prihvatila od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ponuđenu mogućnost korištenja tražene zdravstvene zaštite kod ugovornog subjekta koji nije najbliži njezinom mjestu prebivališta, odnosno boravka ima pravo na naknadu troškova prijevoza.

Pravona naknadu troškova prijevoza ima i jedna osoba određenaza pratioca osigurane osobe upućene izvan mjesta prebivališta, ako izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite utvrdi potrebu pratnje.

Smatra se da je potrebna pratnja sljedećim osobama:

-  djeci do 18. godine života

-  djeci koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad u skladu s posebnim propisima

Pravo na naknadu ostvaruje se u  područnom uredu HZZO-a predajom tiskanice putnog naloga. U slučaju odobrenog liječenja u inozemstvu, pravo se ostvaruje temeljem rješenja Direkcije HZZO-a i putne karte, a u slučaju odobrenog skupljeg prijevoznog sredstva pravo se ostvaruje temeljem odobrenja ovlaštenog doktora HZZO-a i putne karte.

 

VRSTE NAKNADA:

1. Za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza u hitnim slučajevima trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

-  osiguranu osobu je kao hitan slučaj bilo potrebno prevesti u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ugovornu ordinaciju privatne prakse zbog bolesti ili ozljede, odnosno porođajnih trudova

-  osigurana osoba je zbog nemogućnosti korištenja vozila hitne medicinske pomoći morala koristiti prijevoz osobnim vozilom ili auto-taksi službu i

-  doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ugovornoj ordinaciji privatne prakse koji je pružio zdravstvenu zaštitu je potvrdio da je takav prijevoz bio nužan.

o   ako je u tom slučaju prijevoz izvršen auto-taksi službom naknada se priznaje u visini cijene obavljenog prijevoza.

o   ako je u hitnom slučaju prijevoz izvršen osobnim vozilom naknada se priznaje u visini od 20% cijene litre eurosupera 95 oktana po prijeđenom kilometru.

o   za ostvarivanje prava na naknadu osigurana osoba ne mora imati putni nalog, nego pravo na naknadu ostvaruje osnovnom odobrenja ovlaštenog doktora HZZO-a radi čega treba priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje hitnost

 

2.Naknada troškova u slučaju kada je odobreno skuplje prijevozno sredstvo:

a)      osiguranoj osobi se zbog njezinog zdravstvenog stanja može odobriti korištenje skupljeg prijevoznog sredstva (spavaća kola, zrakoplov) ako joj korištenje takvog prijevoza, prije putovanja, prethodno odobrio ovlašteni doktor HZZO-a, a na temelju prijedloga izabranog doktora

b)      osigurana osoba kojoj je ocjenom ovlaštenog doktora HZZO-a odobreno skuplje javno prijevozno sredstvo, pravo na naknadu ostvaruje na osnovi putnog naloga i putne karte

c)      u tom slučaju osigurana osoba ima pravo na naknadu troškova u visini cijene putne karte odobrenog prijevoznog sredstva.

d)     ako ne posjeduje putnu kartu isplatit će joj se iznos prema cijeni najjeftinijeg prijevoznog sredstva i prema najkraćoj relaciji

 

3. Naknada troškova prijevoza u slučaju upućivanja na liječenje u inozemstvo

a)      osoba koja je upućena na liječenje u inozemstvo rješenjem HZZO-a, pravo na naknadu ostvaruje na osnovi rješenja HZZO-a o upućivanju na liječenje u inozemstvo kojim joj je odobreno pravo na prijevoz i na osnovi putne karte

b)      ako ne posjeduje putnu kartu isplatit će joj se iznos prema cijeni najjeftinijeg prijevoznog sredstva i prema najkraćoj relaciji

 

4. Naknada troškova prijevoza u slučaju kada od mjesta polaska do mjesta upućivanja ne prometuje javno prijevozno sredstvo

a)       mjesto polaska - mjesto prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe

b)       mjesto upućivanja - mjesto gdje se nalazi ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnik kod kojega je osigurana osoba upućena radi korištenja zdravstvene zaštite, te ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala

 Iznimno, ako od mjesta polaska do mjesta upućivanja ne prometuje javno prijevozno sredstvo, osiguranoj osobi će se priznati:

  • pravo na novčanu naknadu u visini cijene javnog prijevoznog sredstva za relaciju na kojoj prometuje javno prijevozno sredstvo i
  • iznos novčane naknade u visini od 20% cijene litre eurosupera 95 oktana po prijeđenom kilometru za relaciju kojom ne prometuje javno prijevozno sredstvo

Pri tome su mjerodavni službeni podaci o udaljenosti između mjesta polaska do najbližeg mjesta od kojeg prometuje javno prijevozno sredstvo

 

5. Naknada troškova prijevoza osobi koja koristi hemodijalizu

a)      pravo na naknadu troškova prijevoza ima osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik, a ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza

b)      pravo na naknadu ostvaruje na osnovi potvrde ugovorne zdravstvene ustanove o broju izvršenih hemodijaliza u prethodnom kalendarskom mjesecu

 

6. Naknada troškova prijevoza u slučaju upućivanja na liječenje u inozemstvo

a)      osoba koja je upućena na liječenje u inozemstvo rješenjem HZZO-a, pravo na naknadu ostvaruje na osnovi rješenja HZZO-a o upućivanju na liječenje u inozemstvo kojim joj je odobreno pravo na prijevoz i na osnovi putne karte

b)      ako ne posjeduje putnu kartu isplatit će joj se iznos prema cijeni najjeftinijeg prijevoznog sredstva i prema najkraćoj relaciji

 

7. Naknada troškova prijevoza umrle osobe

a)      ako osigurana osoba, koja je bila upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta odnosno boravka u skladu s propisanim uvjetima, premine za vrijeme tog liječenja, tada HZZO-a snosi troškove prijevoza umrle osigurane osobe do mjesta prebivališta, odnosno boravka

b)      HZZO - također snosi troškove prijevoza umrle osigurane osobe do mjesta njezina prebivališta, ako je toj osobi izvršena eksplantacija organa u svrhu transplantacije izvan mjesta njezina prebivališta

c)      pravo na naknadu troškova pripada pravnoj ili fizičkoj osobi koja je o svom trošku izvršila prijevoz, u visini stvarnih troškova prijevoza


Zaštita prava na naknadu troškova prijevoza

O pravu na naknadu troškova prijevoza odlučuje se bez izdavanja rješenja, osim ako osigurana osoba nije zadovoljna isplaćenim iznosom sredstava.

U tom slučaju područni ured HZZO-a nadležan prema mjestu njezinog prebivališta izdaje joj pisano rješenja na koje ima pravo izjaviti žalbu Direkciji HZZO-a.

Rješenje se izdaje i kad se odbija zahtjev za naknadom iz razloga što nisu ispunjeni propisani uvjeti za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza, odnosno pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.