Kako steći hrvatsko državljanstvo temeljem pripadnosti hrvatskom narodu?

Objavljeno 16. September 2013 - 21:45

Kako steći hrvatsko državljanstvo temeljem pripadnosti hrvatskom narodu?

 

Grupa za pomoć tražiteljima azila i strancima u posljednje vrijeme putem e-maila Pravne klinike dobiva mnoštvo upita stranaka koje zanima na koji način mogu steći hrvatsko državljanstvo temeljem pripadnosti hrvatskom narodu. Radi razjašnjavanja potonjeg, u daljnjem tekstu objašnjavamo koje opće pravne informacije pružamo strankama u konkretnim predmetima kako bismo im pomogli u ostvarivanju prvih koraka ka stjecanju hrvatskog državljanstva.

 

Stjecanje hrvatskog državljanstva temeljem pripadnosti hrvatskom narodu, regulirano je čl. 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11- u daljnjem tekstu Zakon o hrvatskom državljanstvu). Naime, sukladnočl. 16. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu, pripadnik hrvatskog naroda koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, može steći hrvatsko državljanstvo ako udovoljava pretpostavkama iz čl. 8. st. 1. t. 5. istog Zakona, odnosno da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj. Budući da Zakon o hrvatskom državljanstvu ne propisuje na koji se način dokazuje da osoba poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj, već navedeno procjenjuje službena osoba u upravnom postupku prema slobodnoj ocjeni, strankama predlažemo da pokušaju sa svime što bi im moglo ići u korist, poput osobne izjave, izjava svjedoka, potvrde o nekažnjavanju, preslike putne isprave iz koje se vidi da posjećuju Republiku Hrvatsku i slično. Nadalje, prema čl. 16. st. 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu, pripadnost hrvatskom narodu utvrđuje se ranijim deklariranjem te pripadnosti u pravnom prometu, navođenjem te pripadnosti u pojedinim javnim ispravama, zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Kako je za potonje potrebno podnijeti dokazni materijal prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje državljanstva, stranke istom trebaju priložiti:

1. isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja u pravnom prometu (ovjerenu presliku radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti), te

2. vlastoručno potpisanu izjavu o pripadnosti hrvatskom narodu.

 

Sam zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva može se preuzeti na službenim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova:

(http://www.mup.hr/UserDocsImages/OBRAZAC%20ZAHTJEVA%20I%20UPITNIKA%20ZA%20STJECANJE%20HRVATSKOG%20DR%C5%BDAVLJANSTVA.pdf)

ili Ministarstva vanjskih i europskih poslova:

(http://www.mvep.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/120702_stjec_drzavlj_punoljetne_osobe.pdf).

 

Kao što je već navedeno, uz pojedini zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva potrebno je priložiti određenu dokumentaciju, te stranke radi bolje preglednosti savjetujemo da popis iste provjere i na službenoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova:

http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/dokumenti_stjecanje_drz.PDF.

 

Što se tiče postupka podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva, isti je uređen čl. 24. st. 3. i 4. Zakona o hrvatskom državljanstvu koji propisuje kako se spomenuti zahtjev može podnijeti osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom kada se isti može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika, a ono što je važno za većinu slučajeva s kojima se susrećemo jest činjenica da stranke ne žive na području Republike Hrvatske pa zahtjev mogu podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Sukladno navedenom, stranke savjetujemo da, ovisno o državi u kojoj se nalaze, popis diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu provjere na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/i jednom od navedenih tijela osobno podnesu zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i pozovu se na osnovu stjecanja hrvatskog državljanstva temeljem pripadnosti hrvatskom narodu. 

 

Naposlijetku treba napomenuti kako postupak stjecanja hrvatskog državljanstva traje ovisno o složenosti svakog pojedinog zahtjeva, a nakon što službena osoba koja vodi postupak utvrdi sve pravno relevantne činjenice, ista donosi odgovarajuće rješenje. Ono što posebno naglašavamo strankama jest da će, sukladno čl. 26. st. 1. i 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu, zahtjev za stjecanje državljanstva biti odbijen ako nisu ispunjene pretpostavke, a nadležno tijelo ima diskrecijsku ocjenu prilikom odlučivanja o pojedinom zahtjevu što znači da isti može biti odbijen iako su ispunjene pretpostavke, ako nadležno tijelo ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev za stjecanje državljanstva treba odbiti.

 

 

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.