Izdavanje vize

Objavljeno 6. November 2014 - 10:25

 

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 01. srpnja 2013. godine, hrvatski državljani mogu putovati u sve države članice Europske unije te u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju ne samo s valjanom putovnicom, već i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanima nakon 01. siječnja 2003. godine, dok se one koje su izdane prije tog datuma ne mogu koristiti kao putne isprave za prelazak državne granice jer ne odgovaraju međunarodnim standardima zaštite). Međutim, za putovanja u ostale države potrebno je imati valjanu putovnicu te provjeriti je li za ulazak u određenu državu potrebna i viza što mogu doznati slanjem upita na vize@mvep.hr.

Budući da se Pravnoj klinici obraćaju stranci ili njihove obitelji u svezi s mogućnošću ulaska u Republiku Hrvatsku, u daljnjem tekstu obrađuje se ulazak stranaca u Republiku Hrvatsku imajući u vidu one kojima je potrebna viza za ulazak. Viza je odobrenje za tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili boravak na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 3 mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska na područje Republike Hrvatske te tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke.

Napominjemo da samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Republiku Hrvatsku, već moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca. O tome se može pročitati u prijašnjim blogovima.

Stranac kojemu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, dužan je pribaviti istu prije ulaska u Republiku Hrvatsku (čl. 16. st. 1. Zakona o strancima, „Narodne novine“, broj 130/11, 74/13 – u daljnjem tekstu: ZS). Vizu izdaje diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, a može je izdati i diplomatska misija, odnosno konzularni ured druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza (čl. 16. st. 2. ZS).

Sukladno čl. 3. st. 1. Pravilnika o vizama („Narodne novine“, broj 117/13 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), stranac podnosi zahtjev u nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu prema mjestu svog boravišta u inozemstvu. Ako u nekoj državi ne postoji diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, stranac može, sukladno članku 4. Pravilnika, podnijeti zahtjev za vizu u najbližoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u drugoj državi ili u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza. Popis diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u svijetu dostupan je na  sljedećoj poveznici: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/.

Stranac osobno podnosi zahtjev za vizu, no iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske (čl. 7. st. 1. Pravilnika).

Stranci mogu ispuniti online zahtjev za vizu koji je dostupan na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu. Online obrazac ispunjava se putem aplikacije dostupne na internetskoj stranici https://crovisa.mvep.hr/.

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najviše tri mjeseca prije početka namjeravanog putovanja (čl. 17. st. 1. ZS). Uz zahtjev za izdavanje vize prilažu se isprave o svrsi i uvjetima tranzita ili boravka u Republici Hrvatskoj te se od stranca koji dolazi u privatni ili poslovni posjet fizičkoj ili pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj može zatražiti da priloži jamstveno pismo i/ili drugi dokaz da će ta fizička ili pravna osoba snositi troškove njegova boravka u Republici Hrvatskoj, uključujući i troškove smještaja i uzdržavanja te troškove napuštanja Republike Hrvatske (čl. 17. st. 3. i 4. ZS).

Stranac je prilikom podnošenja zahtjeva dužan:                                                                                       

1. ispuniti obrazac zahtjeva za vizu  i vlastoručno ga potpisati,

2. predočiti valjanu putnu ispravu sukladno čl. 24. ZS,

3. predočiti fotografiju u boji veličine 35x45 mm,

4. priložiti dokumentaciju,

5. uplatiti propisanu viznu pristojbu (čl. 12. st. 1. Pravilnika).

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje vize razlikuje se ovisno o tome traži li se kratkotrajna ili zrakoplovno-tranzitna viza.   

Zrakoplovno-tranzitna viza izdaje se strancu za jedan, dva ili više prolazaka kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke i njezin rok valjanosti, u pravilu, obuhvaća i dodatno vrijeme od 15 dana (čl. 13. st. 3. i 4. ZS). Višekratna zrakoplovno-tranzitna viza se sukladno izdaje s rokom valjanosti do 6 mjeseci (čl. 13. st. 6. ZS).

Kratkotrajna viza izdaje se u svrhu tranzita kroz Republiku Hrvatsku ili u svrhu boravka na području Republike Hrvatske (čl. 14. st. 1. ZS). Takva se viza izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Hrvatsku i njezin rok valjanosti ne može biti dulji od pet godina (čl. 14. st. 2. i 3. ZS). Prema čl. 12. st. 4. ZS kratkotrajna viza za višekratni ulazak izdaje se s rokom valjanosti između 6 mjeseci i 5 godina ako je stranac dokazao potrebu ili opravdao namjeru da često i/ili redovito putuje, osobito iz poslovnih ili obiteljskih razloga te svoje poštenje i pouzdanost, osobito zakonitim korištenjem prethodno izdanih viza, svojom financijskom situacijom u zemlji podrijetla i stvarnom namjerom da napusti područje Republike Hrvatske prije isteka vize koju je zatražio.

Podnositelj zahtjeva za kratkotrajnu vizu dužan je priložiti dokumentaciju kojom se:

1. dokazuje svrha boravka u Republici Hrvatskoj,

2. dokazuje osigurani smještaj u Republici Hrvatskoj,

3. dokazuju osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,

4. dokazuju sredstvo putovanja i namjera povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu,

5. dokazuje odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje (čl. 15. st. 1. Pravilnika).

S druge strane, podnositelj zahtjeva za zrakoplovno-tranzitnu vizu dužan je priložiti dokaz o nastavku putovanja u konačno odredište nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita i informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske (čl. 15. st. 2. Pravilnika).

Kao što je navedeno, ako stranac dolazi u privatni posjet, na poziv fizičke osobe, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo za stranca fizičke osobe, što ga ispunjava jamac - fizička osoba iz Hrvatske. Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj. Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci. Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika. Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma, a podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

Nadalje, odgovarajućim i valjanim putnim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju se troškovi koji bi mogli nastati za vrijeme boravka stranca u Hrvatskoj, a u svezi s povratkom u državu iz koje stranac dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja. Čl. 19. Pravilnika uređuje pitanje putnog zdravstvenog osiguranja na sljedeći način. Podnositelj zahtjeva za vizu za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka u Hrvatskoj. Podnositelj zahtjeva za vizu za neograničeni broj ulazaka dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka u Hrvatskoj. Dužan je ispuniti Izjavu o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete. Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi. Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Republike Hrvatske. Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 eura (slovima: trideset tisuća eura).

Na zahtjev za izdavanje vize naplaćuju se pristojbe u trenutku podnošenja zahtjeva. Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu plaćaju se upravne pristojbe u visini od 460,00 kuna (Tar. br. 78. Zakona o upravnim pristojbama, Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14 – u daljnjem tekstu: Zakon o upravnim pristojbama).

Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za vizu, sukladno čl. 7. st. 2. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođeni su:
• članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca)
• članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora
• djeca do navršenih 12 godina
• nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
• učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe
• istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. O olakšanom izdavanju jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja
• predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

Prema čl. 24. ZS, viza se unosi u putnu ispravu koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. vrijedi još najmanje 3 mjeseca nakon namjeravanog datuma odlaska iz Republike Hrvatske ili u slučaju nekoliko posjeta, nakon posljednjeg namjeravanog datuma odlaska iz Republike Hrvatske (iznimno, u opravdanim slučajevima žurnosti, viza se može unijeti u putnu ispravu čiji je rok valjanosti kraći),

2. sadrži najmanje dvije prazne stranice,

3. izdana je u posljednjih 10 godina.

Naposljetku valja napomenuti da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 22. srpnja 2014. godine utvrđena primjena Odluke br. 565/2014/EU kojom svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku. Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana). Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi moraju pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske, a olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.

Zbog mogućih promjena svakako savjetujemo da se stranci prije namjeravanog putovanja u Republiku Hrvatsku obrate nadležnom veleposlanstvu/konzulatu Republike Hrvatske, jednako kao što hrvatske državljane upućujemo u nadležno veleposlanstvo/konzulat države u koju namjeravaju putovati.

 

 

AttachmentSize
visaapplicationcroatian.pdf532.15 KB
Drupal theme by Kiwi Themes.