Građanska odgovornost zdravstvenih radnika

Objavljeno 5. June 2012 - 12:32

Obzirom na problematiku i teške posljedice koje mogu biti prouzročene medicinskom intervencijom veoma je važno uputiti javnost u mogućnosti koje postoje u takvim slučajevima.

Zakon o zaštiti prava pacijenata u čl. 29. navodi da pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznog prava. Slično je uređeno i Konvencijom o ljudskim pravima i biomedicini koju je RH ratificirala 2003., a kojom se pacijentu jamči pravo na naknadu štete koja se prouzroči medicinskom intervencijom. Neupitno je dakle, da je potrebno pacijentu ili članu njegove obitelji naknaditi određenu štetu ukoliko prilikom pružanja zdravstvene usluge nastanu neželjene posljedice, .

Zakon o zdravstvenoj zaštiti navodi mogućnost (ne i obvezu zdravstvenih radnika), osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi mogli uzrokovati obavljanjem zdravstvene djelatnosti.

Za postojanje predviđenih prava pretpostavke odgovornosti za štetu moraju biti ispunjene kumulativno. Te pretpostavke su:

1.      štetna radnja štetnika,

2.      šteta na strani oštećenika,

3.      uzročna veza između štetne radnje i štete te

4.      protupravnost štetne radnje.

+    krivnja

Što se tiče štetne radnje, medicinskoj je struci prepušteno utvrditi što je učinjeno po pravilima struke, a što ne. Nije odlučno pravno, nego medicinsko mjerilo koje je manje rigidno. Pri tome je važno uzeti u obzir okolnosti u kojima je donesena stručna odluka, jer liječnik nekada u trenutku mora odlučiti o izboru metode. Za zdravstvene radnike je karakteristično da se kao objektivno mjerilo za utvrđivanje profesionalne pažnje uzima tzv. objektivno mjerilo. Ono se utvrđuje dvojako, kako prema osobama iz istog profesionalnog kruga, tako i prema konkretnim okolnostima u kojima se intervencija odvija. Veća opasnost i veći rizik zahtijevaju veću pažnju, a hitnost i nužnost zahvata opravdavaju niži standard pažnje.

Kada se govori o protupravnosti, protupravnom se ne smatra ona radnja koja je poduzeta u cilju liječenja sukladno dostignuću medicinske znanosti i struke te uz pristanak pacijenta. Pristanak pacijenta isključuje protupravnost pod uvjetom da je pravno valjan i da su zahvati izvedeni u onom opsegu u kojem je pristanak i dan. Međutim, pristanak ne isključuje protupravnost liječnika ukoliko su nastupile posljedice zbog nastajanja liječničke greške. U slučaju neuspješnog zahvata bez pristanka pacijenta odgovara zdravstveni radnik za svu prouzročenu štetu makar je zahvat izveden prema pravilima struke. Koncepcija instituta informirani pristanak temelji se na pravu pacijenta o informiranosti o svom zdravstvenom stanju te na pravu o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga liječnika.

Krivnja zdravstvenog radnika je jedna od najvažnijih pretpostavki odgovornosti. Slučajevi namjernog ozljeđivanja pacijenta su vrlo rijetki, stoga se najčešće odgovornost temelji na nepažnji u odstupanju koja može biti gruba (krajnja) nepažnja i obična nepažnja.

Sukladno čl. 154 st. 1 Zakona o obveznim odnosima, krivnja štetnika se presumira. Štetnik (zdravstveni radnik) mora dokazivati da nije kriv, odnosno da je prilikom pružanja zdravstvene usluge postupio prema pravilima struke. Da se oslobodi odgovornosti, dovoljno je da zdravstveni radnik dokaže kako je prilikom pružanja zdravstvene usluge primjenjivao pravila zdravstvene struke pažnjom dobrog stručnjaka. Kao pomoćno sredstvo u dokazivanju sudu pomažu medicinski vještaci koji daju svoja stručna objašnjenja i tumačenja.

Povrede koje zdravstveni radnici mogu počiniti prilikom pružanja zdravstvene zaštite su:

- Povreda pravila zdravstvene struke

- Povreda obveze pružanja hitne medicinske pomoći

- Povreda prava na tjelesni integritet pacijenta

- Povreda obveze sklapanja ugovora o pružanju zdravstvene zaštite

- Odgovornost za štetu koja je uzrokovana medicinsko-tehničkom opremom

Ukoliko je, dakle, šteta posljedica krivnje medicinskog djelatnika, svatko kome je takva šteta prouzročena, ima pravo na naknadu iste, uz ispunjavanje općih pretpostavaka odgovornosti za štetu.

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.