Boravak stranaca u Republici Hrvatskoj

Objavljeno 24. Veljače 2014 - 20:59

Stranac u Republici Hrvatskoj može boraviti kratkotrajno, privremeno ili stalno. Obzirom da smo o privremenom boravku već pisali, ovoga ćemo puta ukratko predstaviti pojam stalnog boravka stranaca u Republici Hrvatskoj koji je uređen Zakonom o strancima (Narodne novine broj 130/11, 74/13).

 

Kome se može odobriti stalni boravak?

Stalni boravak može se odobriti strancu koji:

1. do dana podnošenja zahtjeva  Republici Hrvatskoj ima neprekidno 5 godina zakoniti boravak (što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu) s tim da se smatra da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od 5 godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do 6 mjeseci.

2. ima valjanu stranu putnu ispravu (osobe bez državljanstva, stranci koji imaju status azilanta ili supsidijarnu zaštitu ne moraju ispunjavati ovaj uvjet),

3. ima sredstva za uzdržavanje,

4. ima zdravstveno osiguranje,

5. poznaje hrvatski jezik i latinično pismo te hrvatsku kulturu i društveno uređenje i

6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Treba napomenutu da se u navedeno vrijeme od 5 godina koje je potrebno za odobrenje stalnog boravka neće uračunati: boravak na temelju izdane dozvole za boravak i rad sezonskim radnicima, dnevnim migrantima i pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca niti vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora. Onom strancu kojem je odobren privremeni boravak u svrhu studiranja, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka računa se samo polovica vremena provedenog na temelju odobrenog privremenog boravka u svrhu studiranja. Nadalje, za strance koji imaju status azilanta ili supsidijarnu zaštitu u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka računa se polovica razdoblja od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite na temelju kojeg mu je odobren status pa do dana odobrenja međunarodne zaštite ili cjelokupno razdoblje ako je ono dulje od 18 mjeseci.

Naravno, uvijek postoje i određene iznimke pa tako i u ovom slučaju te će se tako stalni boravak odobriti i:

1. strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno 3 godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje 10 godina, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice,

2. strancu koji je imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj,

3. djetetu čija oba roditelja u trenutku njegova rođenja imaju odobren stalni boravak, odnosno djetetu samohranog roditelja kojem je odobren stalni boravak.

Valja istaknuti i da stranci iz potonje navedenih točaka 1. i 2. za odobravanje stalnog boravka ne moraju ispunjavati i uvjete glede sredstava za uzdržavanje, zdravstvenog osiguranja i poznavanja hrvatskog jezika i latinično pismo te hrvatske kulture i društvenog uređenja, već samo posjedovati valjanu stranu putnu ispravu i ispunjavati uvjet da ne predstavljaju opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Kome se podosi zahtjev za odobrenje stalnog boravka?

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka stranac podnosi u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta. O zahtjevu za odobrenje stalnog boravka odlučit će Ministarstvo unutarnjih poslova, a protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Koja prava ima stranac na stalnom boravku?

Stranac na stalnom boravku ima pravo na:

1. rad i samozapošljavanje,

2. stručno usavršavanje,

3. obrazovanje i studentske stipendije,

4. socijalnu skrb, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, pravo na doplatak za djecu te rodiljne i roditeljske potpore,

5. porezne olakšice,

6. pristup tržištu roba i usluga,

7. slobodu udruživanja i povezivanja te članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili

poslodavce ili organizacijama čiji članovi obavljaju posebno zanimanje, uključujući i naknade koje im takve organizacije daju.

 

Može li stalni boravak prestati?

Stalni boravak može prestati, a to će se dogoditi u sljedećim slučajevima:

1. ako stranac ima zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,

2. ako se stranac iselio iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravio u inozemstvu duže od godinu dana,

3. ako se utvrdi da je stranac svjesno dao neistinite podatke ili je svjesno prikrio cilj i okolnosti koje su bile od važnosti za odobrenje stalnog boravka,

4. ako to zahtijevaju razlozi zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja,

5. na vlastiti zahtjev stranca,

6. ili ako je strancu poništen azil ili supsidijarna zaštita.

Rješenje o prestanku stalnog boravka donosi Ministarstvo unutarnjih poslova na prijedlog policijske uprave, odnosno policijske postaje koje se može donijeti i bez prethodnog saslušanja stranca, no istaknuto ministarstvo ne donosi rješenje o prestanku stalnog boravka ako je zabrana ulaska i boravka izrečena rješenjem o protjerivanju. Protiv rješenja o prestanku stalnog boravka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Drupal theme by Kiwi Themes.