Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka jedan je od oblika sekundarne pravne pomoći koju predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, 143/13). Takvo oslobođenje obuhvaća oslobođenje od polaganja predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Otpremnina za odlazak u starosnu mirovinu kao pravo radnika nije uređeno Zakonom o radu (NN 93/14, u nastavku: ZR), niti drugim propisima.

Čl. 126. ZR-a je propisano da radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Na temelju Sporazuma s Ministarstvom unutarnjih poslova, Grupa za pomoć tražiteljima azila i strancima svaki mjesec, uz odlazak u Prihvatilište za tražitelje azila u hotel Porin u Dugavama, odlazi i u Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini. Prostor je nedavno preuređen, a samom otvorenju na Svjetski dan izbjeglica 20. lipnja 2014. prisustvovali su i članovi Grupe. Prihvatilište je namijenjeno za tzv. ranjive skupine, u koje spadaju osobe s invaliditetom, obitelji s malom djecom, maloljetnike bez pratnje i druge posebno ugrožene kategorije tražitelja.

Donošenjem novog Kaznenog zakona (125/11, 144/12), unesena je značajna promjena glede kaznenih djela protiv ugleda i časti. Starije je kazneno zakonodavstvo poznavalo četiri kaznena djela protiv ugleda i časti - uvredu, klevetu, iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika i predbacivanje kaznenog djela. Kaznenim zakonom iz 2011. godine, koji je na snazi od 1. siječnja 2013. godine, zadržana su kaznena djela uvrede i klevete, a ukinuta su preostala kaznena djela iz te glave te je  uvedeno novo kazneno djelo, kazneno djelo sramoćenja.

Ovisnost je duševno, a podredno i fizičko stanje, kao rezultat interakcije živog organizma i sredstva ovisnosti. Čovjek može biti ovisan o biločemu: alkoholu, drogama, kocki, internetu, igricama, čak i o drugoj osobi.

U Zakonu o socijalnoj skrbi navedena su prava koja postoje u sustavu socijalne skrbi. U ta prava ubrajaju se: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, nakanda za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja i socijalne usluge.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Osobe s duševnim smetnjama pripadaju jednoj od najranjivijih i najugroženijih skupina u društvu te im je iz tog razloga potrebno osigurati posebnu zaštitu u vidu kvalitetnog zakonskog okvira kojim će se onemogućiti kršenje prava, naročito prava na osobnu autonomiju i integritet, povreda dostojanstva, nečovječno postupanje, kao i izolacija i stigmatizacija od strane društva koje ih nerijetko smatra nepoželjnima i opasnima. Zaštita prava osoba s duševnim smetnjama uređena je Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14; dalje: Zakon).

Pravo na stanku

Sukladno članku 73. Zakona o radu (NN 93/14) radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno pri čemu se vrijeme trajanje iste ubraja u radno vrijeme. Ukoliko je riječ o maloljetnim radnicima, isti stječu pravo na stanku ukoliko rade najmanje četiri i pol sata dnevno.

Vlada Republike Hrvatske zajedno s vjerovnicima ovim mjerama želi pružiti novi početak financijski isključenim građanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti. Vlada Republike Hrvatske i vjerovnici koji Sporazumu pristupaju dobrovoljno uspostavljaju privremene jednokratne mjere koje će biti na snazi do 30. lipnja 2015. godine. Mjere obuhvaćaju dio prezaduženih građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, u skladu s odredbama propisa koji uređuju područje zdravstvene zaštite.  Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Drupal theme by Kiwi Themes.