Prvi krug studenata kliničara Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima Pravne klinike u Zagrebu, u sastavu Ivana Grgić, Iva Jančevski, Lucija Koren i Mislav Vukina, volontirao je u Zimskom tranzitno-prihvatnom centru u Slavonskome Brodu od 17.-20. studenoga.  Odlazak je organiziran u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom s kojim Grupa uspješno surađuje već nekoliko godina na području prava međunarodne zaštite. Tijekom  prosinca, trebalo bi se organizirati još nekoliko krugova odlazaka, kako bi svi kliničari Grupe dobili priliku za volontiranje u Prihvatnom centru. 

Zakon koji uređuje postupak dobivanja međunarodne zaštite je od 2. 7. 2015. godine Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15; u daljnjem tekstu ZMPZ). Za početak, jedno od bitnih načela u postupku dobivanja međunarodne zaštite je načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non refoulement). To načelo znači da je zabranjeno prisilno udaljiti ili na bilo koji način vratiti državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva u zemlju:

Priznavanje inozemnih diploma od iznimne je važnosti za građane Europske Unije, ali i državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva. Mobilnost građana unutar Europske Unije i šire iznjedrila je problem obrazovanja ljudi koji mijenjaju stalno mjesto svog prebivanja. Osim tih kategorija, ovaj je institut važan i za studente koji se odluče na jedan od mnogobrojnih ERASMUS projekata ili pak odluče svoje obrazovanje započeti i završiti u inozemstvu.

U našem društvu, pitanje (ne)jednostavnosti otpuštanja radnika pitanje je koje ima zagovornike u oba smjera. S jedne strane, čvrsta zaštita radnika od otpuštanja u slučajevima u kojima ne zadovoljavaju uvjete koji se od njih očekuju ili jednostavno obujam posla više ne opravdava postojanje njihovog radnog mjesta, pruža određeni socijalni mir.

S obzirom da se ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana provodi po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema posebnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti, smatramo potrebnim uputiti ovršenike kako da od ovrhe zaštite primanja koja su prema Ovršnom zakonu od nje izuzeta.

 

Što je ovrha?

Državni službenici suosobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona, odnosno osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove.

Prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN, 64/01), invaliditet je trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koje proizlazi iz oštećenja zdravlja) neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života.

Jedno od najvažnijih prava okrivljenika u kaznenom postupku je pravo okrivljenika da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru. Međutim, ukoliko nema dovoljno sredstava platiti branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja, pod uvjetima propisanim zakonom.

Pojam beskućnik

Zakon o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS) u čl. 4. st. 13. definira pojam beskućnik kao: „…osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.˝ Beskućnici svakodnevicu provode na cesti, u skitnji, spavajući i boraveći na raznim mjestima. Oni su jedna od najugroženijih skupina današnjeg društva i podložni su diskriminaciji.

 

Pojam diskriminacija

Institut prenošenja ugovora na novog poslodavca uveden je Direktivom Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o približavanju prava država članica u vezi sa zaštitom prava radnika u slučaju prijenosa poduzeća, tvrtki ili dijelova poduzeća ili tvrtki, kao posljedica prihvaćanja pravne stečevine Europske unije, inkorporiranom u Zakonu o radu (NN 93/14) koji ga uređuje u čl. 137.

Drupal theme by Kiwi Themes.