U sklopu redovitih obilazaka Prihvatilišta u Kutini te pružanja besplatne pravne pomoći tražiteljima azila, dana 16. prosinca 2016. godine, kliničari Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima, odlučili su i ove godine pokazati kako humanost i solidarnost nemaju granica.

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha, kada je to predviđeno Obiteljskim zakonom (čl. 281. Obz).

Pravna klinika je 2. ožujka 2017. u Sheraton Zagreb Hotelu sudjelovala na savjetovanju koji je za Inženjerski biro d.d. organizirala voditeljica Jasminka Hercigonja, dipl. iur. Tema savjetovanja bila je Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa, a predstavljen je i Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.,od strane njegovog glavnog urednika, Krešimira Debana.Korisnik potonjeg odnedavno je iPravna klinika pa je portal Ingbiroujedno postao korisno sredstvo kliničarima pri pružanju pravne pomoći, jer osim pročišćenih tekstova zakona nudi i bazu sudske prakse te članke objavljene u Hrvatskoj pravnoj reviji. Samoj temi savjetovanja, Novine i aktualna pitanja iz radnih odnosa, pristupilo se iz različitih perspektiva. Pa je tako način primjene pojedinih odredaba Zakona o obveznim odnosima u radnim odnosima prikazao Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu je izložilaaktualnu sudsku praksu u odnosu na otkaz ugovora o radu zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) i smanjenja radne sposobnosti,Ilija Tadić, dipl. iur., ravnatelj Inspektorata rada prikazao je nove prakse u postupanju inspektora rada, a dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, HZ RiF, Zagreb, je predstavila novi tretman primitaka članova uprave trgovačkih društava i izvršnih direktora prema novim poreznim propisima.Na predavanju smo dobili primjerak zbornika radova NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA - 2017., u izdanju Inženjerskog biroa d.d., koji sadrži sve autorske radovenavedenih predavača, uz pregled novih propisa iz područja radnog i socijalnog zakonodavstva te prezentacije autora na CD-u. Zbornik se nalazi u malenoj knjižnici Pravne klinike. S obzirom na to da je tema primjene Zakona o obveznim odnosima na radne odnose često dolazi do izražaja u Pravnoj klinici te je izuzetno korisna za pravnu pomoć koja izvire iz Grupe za zaštitu prava radnika, ona će biti tema bloga. Kao izvor ću koristiti spomenuti Zbornik i bilješke sa savjetovanja. 

Za ocjenu prava vlasništva bračnih drugova na bračnoj stečevini, mjerodavni su propisi koji su vrijedili u vrijeme njezina stjecanja (Odluka Vrhovnog suda RH, br. Rev 57/2005-2, od 14. prosinca 2005. godine). Trenutno važeći Obiteljski zakon (Narodne novine broj: 103/15; dalje: ObZ 2015), stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. studenog 2015. godine, a na imovinu stečenu do tog datuma, primjenjuje se raniji zakoni kojima su imovinski odnosi bračnih drugova pravno regulirani: Obiteljski zakon iz 2003.

Svjedok u kaznenom postupku je osoba protiv koje se ne vodi kazneni postupak, a za koju je vjerojatno da nešto zna o činjenicama koje se utvrđuju u kaznenom postupku i zato je pozvana da iznese to svoje saznanje. Svjedok se, kao osoba koja pomaže kaznenom pravosuđu u utvrđivanju činjenica i protiv koje ne postoji nikakva sumnja o počinjenju kaznenog djela, tretira gotovo kao objekta postupka. Međutim, nizom se zakonskih odredbi nastoji poboljšati položaj svjedoka u kaznenom postupku.

Pojam „mobbing“ potječe od engleskih riječi „mob“ – ološ, svjetina, grupa i glagolske inačice „to mob“ – napadati nekoga, nasrnuti u masi, pogrdno ga nazivati. Istraživanja o mobbingu od osamdesetih godina prošloga stoljeća rezultirala su brojnim definicijama te pojave.

Upravne pristojbe su naknada koja se plaća za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, prema Tarifi koju propisuje Vlada RH.

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, dalje: OZ) poznaje dva temelja za određivanje ovrhe, a to su ovršna i vjerodostojna isprava.

Vjerodostojne isprave na temelju kojih se može odrediti ovrha prema čl. 31. st.1. OZ-a su:

1. mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine,

2. javna isprava,

3. izvadak iz poslovnih knjiga,

4. po zakonu ovjerovljena privatna isprava,

5. isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji palijativna skrb je cjeloviti pristup održavanja kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji tijekom suočavanja s neizlječivom bolesti. Iako je smanjenje fizičke boli pacijenta najvažniji čimbenik palijativne skrbi, palijativna skrb podrazumijeva psihološku, duhovnu i socijalnu pomoć bolesniku, kao i njegovoj obitelji. Osim što  se ovakvom skrbi želi omogućiti pacijentu da živi što je aktivnije moguće do smrti, palijativna skrb tretira smrt kao normalan proces koji dolazi na kraju života i ne pokušava niti ubrzati niti odgoditi smrt.

Drupal theme by Kiwi Themes.